BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BELEDİYE YARDIMI 2-0

BELEDİYE YARDIMI 2-0

Cim­bom, Lin­coln’ün üs­tün per­for­man­sı ile İs­tan­bul Be­le­di­ye’yi ye­ne­rek Fenerbah­çe trav­ma­sı­nın iz­le­ri­ni sil­diCim­bom, Lin­coln’ün üs­tün per­for­man­sı ile İs­tan­bul Be­le­di­ye’yi ye­ne­rek Fenerbah­çe trav­ma­sı­nın iz­le­ri­ni sil­di KÖ­TÜ OYUN, İYİ SO­NUÇ G.Sa­ray’dan bu­ram bu­ram der­bi üzün­tü­sü akı­yor­du ma­çın ba­şın­da. Fut­bol­cu­la­rın Ben­fi­ca kar­şı­sın­da­ki iş­ta­hıy­la dün­kü Be­le­di­ye ma­çı ara­sın­da 10 gün ve uçu­rum­lar var­dı. Ama lig uzun bir ma­ra­ton­du ve ka­zan­mak zo­run­da­lar­dı. Üs­te­lik ta­ri­hi ra­kip­le­ri F.Bah­çe üç pu­an al­mış, Be­şik­taş iki pu­an bı­rak­mış­tı. İlk ya­rım sa­at­te kı­zış­ma­dı oyun bir tür­lü. Sab­ri’nin vu­ru­şu­nun sa­de­ce sert­li­ği dik­kat çek­ti bir ara. Ar­da’nın sağ­dan or­ta­sın­da Ser­vet’in de­fans ar­ka­sın­da­ki vu­ru­şu üst di­rek­ten dön­dü­ğün­de ma­çın üç­te bi­ri bit­miş­ti bi­le. 39’da­ki bir kor­ner­de Lin­conl’ün or­ta­sı­na, onu tut­ma­sı ge­re­ken Beb­be’nin ba­kış­la­rı ara­sın­da Ke­well iyi yük­sel­di ve ne­fis kul­lan­dı ka­fa­sı­nı: 1-0. Fut­bol ka­li­te­si açı­sın­dan ilk ya­rı­da baş­ka bir şey gö­re­me­dik doğ­ru­su. AR­DA-LİN­COLN KUR­TAR­DI İkin­ci ya­rı da il­kin­den fark­lı de­ğil­di. Ar­da ve Lin­coln’ün es­te­tik ko­kan ha­re­ket­le­ri ol­ma­sa ma­ça sı­kı­cı bi­le di­ye­bi­lir­dik. Ar­da’nın sol­dan or­ta­sı­na Ke­well pe­nal­tı nok­ta­sı üze­rin­de ina­nıl­ma­ya­cak ka­dar kö­tü vur­du. 67. da­ki­ka­da sol çap­raz­da to­pu önün­de bu­lan Beb­be’nin sert şu­tun­da De Sanc­tis ba­şa­rı­lıy­dı. He­men ar­dın­dan Er­man ken­di­ni unut­tur­du de­fans ar­ka­sın­da an­cak vu­ru­şu kö­tüy­dü. 82’de Lin­coln sağ­dan in­di, vu­ru­şu di­rek­ten dön­dü ve top Ay­han’ın önü­ne düş­tü. Boş ka­le ye­ri­ne to­pu üs­ten au­ta vu­ran Ay­han sa­rı-kır­mı­zı­lı tri­bün­le­re saç yol­durt­tu. Çok geç­me­di ki, on se­kiz üze­rin­de 2’ye 1 yap­mak is­te­yen Lin­coln’ün to­pu Ce­sa­ri­o’ya çar­pıp yi­ne önü­ne düş­tü. Sam­ba­cı Beh­ram’ı ça­lım­la­yıp ar­tis­tik bir vu­ruş­la sko­ru ilan et­ti: 2-0. > Ercan YILDIZ A­li Sa­mi Yen S­ta­dı, 16 Ka­sım 2008 >> G.SARAY 2 De Sanc­tis 6 ­Sab­ri 5.5 Em­re A­şık 5.5 ­Ser­vet 6 ­Ha­kan Bal­ta 6 ­Me­i­ra 6 Ay­han 5.5 Ar­da 7 (M.To­pal dk.78) 5 ­Lin­coln 8 ­Ke­well 6.5 (Ay­dın dk.68) 5 ­Ba­ros 5 (Ü­mit Ka­ran dk.74) 5 Ay­kut ­Non­da ­Vol­kan ­Meh­met Gü­ven T.D: Mic­ha­el S­kib­be >> İST.B.BLD. 0 Beh­ram 5 ­Kus 5.5 ­Mah­mut 5 ­Ce­sa­ri­o 5 Er­man 5.5 ­Ser­hat 5.5 O­kan 5 (Ad­ri­a­no dk.73) 4.5 T­ji­ku­zu 6.5 Ek­rem 5.5 E­fe 4.5 (U­ğur dk.59) 5 ­Beb­be 4.5 ­Meh­met A­li ­Me­tin İl­yas ­Rız­van ­Gök­han Sü­zen T.D: Ab­dul­lah Av­cı GOL­LER: Ke­well (dk.39), Lin­coln (dk.83) ­HA­KEM­LER: Sel­çuk De­re­li, Al­per U­lu­soy, Ce­mal Bin­gül “F.BAHÇE’Yİ ÇOKTAN UNUTTUK” G.Sa­ray’ın ho­ca­sı Mic­ha­el Skib­be, İs­tan­bul B.Be­le­di­ye ma­çı­nı hak ede­rek ka­zan­dık­la­rı­nı, li­der­le ara­la­rın­da­ki maç ön­ce­si me­sa­fe­yi da­ral­ta­bil­dik­le­ri­ni söy­le­di. Skib­be, ma­çın ar­dın­dan ta­kı­mın ko­şu ve mü­ca­de­le­sin­den mem­nun ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, “25 ve 30. da­ki­ka­dan son­ra oyun ola­rak mem­nun ol­ma­ya baş­la­dım. Biz, hak ede­rek bu ma­çı ka­zan­dık” di­ye ko­nuş­tu. Skib­be, Meh­met To­pal’ın sa­kat­lı­ğı­nın nük­set­ti­ği­ni be­lir­tir­ken, Ar­da’nın da yo­ğun maç tem­po­su­nun kur­ba­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tec­rü­be­li tek­nik adam son ola­rak F.Bah­çe ma­çı­nı kay­se­ri kar­şı­laş­ma­sın­da unut­tuk­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. Berabere bitebilirdi İs­tan­bul B.Be­le­di­ye’nin ho­ca­sı Ab­dul­lah Av­cı, “Özel­lik­le ilk ya­rı ce­sa­ret­siz ve ken­di sa­ha­mı­za ka­pa­nan bir oyun ser­gi­le­dik. İkin­ci dev­re­de ise da­ha mü­ca­de­le­ci bir fut­bol oy­na­dık. Po­zis­yon­lar da bul­duk ama so­nuç­lan­dı­ra­ma­dık. Bu ak­şam be­ra­ber­li­ği de ko­par­ta­bi­lir­dik. Lin­coln’ün go­lün­den son­ra ise her şey bit­ti” de­di. Sabri: Bana yıktılar Kay­se­ri ma­çın­da çı­kan olay­la­rın baş so­rum­lu­su ola­rak gös­te­ri­len Sab­ri Sa­rı­oğ­lu, “Olay­la­rı üze­ri­me yık­ma­ya ça­lış­tı­lar. Ra­gıp ba­na ve an­ne­me ağ­za alın­ma­ya­cak kü­für­ler et­ti. Ben de da­ya­na­ma­dım ve ce­vap ver­dim. Maç so­nun­da ba­na vur­ma­ya kalk­tı. Ben sa­ha­da ag­re­si­fim ama kim­se­ye ka­sıt­lı bir şey yap­mam” di­ye ko­nuş­tu. Sami Yen canavarı Bu se­zon dep­las­man­da oy­na­dı­ğı 5 kar­şı­laş­ma­dan sa­de­ce lig so­nun­cu­su Ko­ca­elis­por kar­şı­sın­da ga­li­bi­yet çı­ka­ra­bi­len Cim­bom, evin­de ra­kip ta­nı­mı­yor. G.Sa­ray, İs­tan­bul B. Be­le­di­ye önün­de dün ak­şam sa­ha­sın­da­ki 6. ma­çın­da 5. ga­li­bi­ye­ti­ni el­de et­ti. Sa­de­ce An­tal­ya ile evin­de be­ra­be­re ka­lan sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, Sa­mi Yen’de 17 gol atıp, 4 gol ye­di. Milan Baros cezalı İs­tan­bul B.Be­le­di­ye ma­çın­da 4. sa­rı ka­tı­nı gö­ren Ba­ros, An­ka­ras­por ma­çı ön­ce­si ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Bu ara­da G.Sa­ray’da Ke­well 5, Lin­coln de 6. go­lü­ne ulaş­tı. Mi­lan Ba­ros’a ye­ti­şen Avus­tral­ya­lı yıl­dız, 5 ay­rı ta­kı­ma da gol at­ma ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­miş ol­du. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar­da ya­ban­cı­la­rın top­lam gol sa­yı­sı 18 ol­du. “Hep iyi olmalıyız” G.Sa­ray’ın İtal­yan ka­le­ci­si De Sanc­tis, “Biz Galatasaray’ız, bir iyi bir kö­tü ol­ma­ma­lı­yız, her za­man iyi oy­na­ma­lı­yız. Der­bi­den son­ra­ki maç­la­rın bi­zim için zor ola­ca­ğı­nı bi­li­yor­duk. Bu maçlara iyi kon­san­tre ol­duk ve ka­zan­ma­sı­nı bil­dik” diye konuştu. Bu ara­da PAF ta­kım­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan ma­çı G.Sa­ray 4-3 ka­zan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT