BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FENER EZDİ GEÇTİ

FENER EZDİ GEÇTİ

F.Bah­çe Ül­ker, BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin der­bi haf­ta­sın­da Be­şik­taş’ı 74-57 yenerek namağlup unvanını sürdürdüF.Bah­çe Ül­ker, BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin der­bi haf­ta­sın­da Be­şik­taş’ı 74-57 yenerek namağlup unvanını sürdürdü ­DOĞ­RU HÜ­CUM ET­Tİ BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin der­bi ma­çın­da F.Bah­çe Ül­ker, Be­şik­taş’ı 74-57 mağ­lup ede­rek na­mağ­lup li­der­li­ği­ni sür­dür­dü. Ma­çın ilk 5 da­ki­ka­sı 8-4 F.Bah­çe le­hi­ne ge­çi­lir­ken, bir hü­cum­da 4 sa­yı bu­lan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, far­kı 9 sa­yı­ya (19-10) çı­kar­dı ve ilk çey­re­ği 21-12 ön­de bi­tir­di. F.Bah­çe, ikin­ci çey­rek­te doğ­ru isim­ler­le to­pu bu­luş­tu­run­ca fark gi­de­rek açıl­dı: 34-15. Be­şik­taş, Mu­rat­can ve Adem’le far­kı erit­me­ye ça­lış­tı an­cak so­yun­ma oda­sı­na ön­de gi­ren ta­raf F.Bah­çe ol­du: 44-29. ­KAR­TAL YA­KA­LA­DI A­MA... İkin­ci ya­rı­da ma­ça or­tak ol­ma­ya ça­lı­şan Be­şik­taş, Cev­her’in üç­lük­le­riy­le 24. da­ki­ka far­kı 11 sa­yı­ya in­dir­di: 49-38. Sa­vun­ma­sı­nı da to­par­la­yan si­yah-be­yaz­lı­lar, Adem’in bas­ket­le­riy­le 3. pe­ri­yot so­nun­da far­kı 2 sa­yı­ya dü­şür­dü: 53-51. Be­şik­taş bu bö­lüm­de 22 sa­yı atar­ken, F.Bah­çe’den sa­de­ce 5 sa­yı ye­di. Son bö­lüm­de ise müt­hiş bir çe­kiş­me ya­şan­dı. Ara­da­ki fark 1 sa­yı­ya (55-54) in­diy­se de 13-0’lık se­ri ya­ka­la­yan F.Bah­çe, son 4 da­ki­ka­ya 68-54 ön­de gir­di. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, 3. çey­re­ğin yıl­dı­zı Adem Ören’in 5 fa­ul­le ke­na­ra gel­me­si­ni iyi de­ğer­len­dir­di ve der­bi ma­çı­nı 74-57 ka­zan­dı. > Cem BA­ŞA­RA­NER SA­LON: Ab­di İ­pek­çi HA­KEM­LER: Meh­met Ke­se­ra­tar *** Al­per Öz­gök *** U­ğur Ö­zen *** FB ÜL­KER: G­re­en ** 9 Mir­sad * Ra­sim * Mr­sic ** 3 Vid­mar *** 16 Ha­kan ** E­nes *** 6 O­ğuz ** 8 S­mith *** 20 P­reld­zic *** 12 BE­ŞİK­TAŞ: Meh­met ** 5 Mu­rat­can * 2 Fa­i­son ** 12 Ö­mer * 3 Ha­luk Yıl­dı­rım * 2 A­dem ** 12 Cev­her ** 16 C­hat­man * 4 But­ler * 1 ­İLK YA­RI: 44-29 FB Ül­ker le­hi­ne PE­Rİ­YOT­LAR: 21-12, 23-17, 9-22, 21-6 TAN­JE­VİC: ÇOK YO­RUL­DUK F.Bah­çe Ül­ker Ant­re­nö­rü Tan­je­vic, “Ü­çün­cü pe­ri­yot dı­şın­da i­yi oy­na­dık. Yor­gun­luk ken­di­ni i­yi­ce gös­ter­di. Bir de gev­şe­di­ği­mi­zi söy­le­ye­bi­li­rim. Be­şik­taş kar­şı­sın­da sa­kat­la­rın yok­lu­ğu­nu faz­la­sıy­la his­set­tik. E­fes ma­çı­na da­ha di­ri çık­mak is­ter­dim a­ma E­u­ro­le­a­gu­e’de oy­na­dı­ğı­mız 2 u­zat­ma ve Be­şik­taş ma­çı bi­zi e­pey hır­pa­la­dı” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT