BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Benzinlikte taraftar terörü

Benzinlikte taraftar terörü

BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde oy­na­nan Ban­vits­por-Pı­nar Kar­şı­ya­ka ma­çı­nı iz­le­mek ta­raf­tar­la­rı Ba­lı­ke­sir’in Ban­dır­ma il­çe­si­ne gö­tü­ren iki oto­bü­sün bir pet­rol is­tas­yo­nun­da ver­di­ği mo­la sı­ra­sın­da çı­kan kav­ga­da 1 ki­şi öl­dü, 3 ki­şi ya­ra­lan­dı.> Yıl­maz Uzun BA­LI­KE­SİR İHA BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde oy­na­nan Ban­vits­por-Pı­nar Kar­şı­ya­ka ma­çı­nı iz­le­mek ta­raf­tar­la­rı Ba­lı­ke­sir’in Ban­dır­ma il­çe­si­ne gö­tü­ren iki oto­bü­sün bir pet­rol is­tas­yo­nun­da ver­di­ği mo­la sı­ra­sın­da çı­kan kav­ga­da 1 ki­şi öl­dü, 3 ki­şi ya­ra­lan­dı. Pı­nar Kar­şı­ya­ka ta­raf­tar­la­rı­nı ta­şı­yan iki oto­büs, Ba­lı­ke­sir-İz­mir ka­ra­yo­lun­da­ki Po­lis Mes­lek Yük­sek Oku­lu kar­şı­sın­da bu­lu­nan İb­ra­him G’ye ait pet­rol is­tas­yo­nun­da mo­la ver­di. Bu sı­ra­da is­tas­yon­da­ki mar­ket­ten alış­ve­riş ya­pan Pı­nar Kar­şı­ya­ka­lı ta­raf­tar­lar ara­sın­da he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le tar­tış­ma çık­tı. Çı­kan ar­be­de sı­ra­sın­da mar­ket­te bu­lu­nan eş­ya­lar za­rar gö­rür­ken, mar­ket gö­rev­li­le­ri tar­tı­şan ki­şi­le­re mü­da­ha­le ede­rek, dı­şa­rı çı­kar­mak is­te­di. Bu­nun üze­ri­ne ta­raf­tar­lar­la, akar­ya­kıt is­tas­yo­nu­nun sa­hi­bi İb­ra­him G’nin oğ­lu Er­tuğ G. (22), mar­ket gö­rev­li­le­ri Bi­lal B. (32), Ha­kan G. (20) ve Ha­lil İb­ra­him G. (37) ara­sın­da tar­tış­ma baş­la­dı. Tar­tış­ma­nın kav­ga­ya dö­nüş­me­si so­nu­cu Er­tuğ G, pom­pa­lı tü fek­le ateş ede­rek ta­raf­tar­lar­dan 4 ki­şi­yi ya­ra­la­dı. Ata­türk Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­lar­dan Ma­ni­sa Spor Aka­de­mi­si öğ­ren­ci­si Öz­gür Soy­lu (21), ya­pı­lan mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Soy­lu’nun ce­na­ze­si, Bur­sa Ad­li Tıp Ku­ru­mu’na gön­de­ril­di. Ola­yın ar­dın­dan Er­tuğ G. (22), mar­ket gö­rev­li­le­ri Bi­lal B. (32), Ha­kan G. (20) ve Ha­lil İb­ra­him G. (37) ile 30 ta­raf­tar ve bir oto­büs şo­fö­rü gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT