BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İda­mı is­te­nen Türk, ser­best bı­ra­kı­la­cak

İda­mı is­te­nen Türk, ser­best bı­ra­kı­la­cak

Suu­di Ara­bis­tan’da ida­ma mah­kum edi­len Türk ber­ber Sab­ri Boğ­day’ın Ha­tay’ın Sa­man­dağ il­çe­sin­de ya­şa­yan eşi Mu­az­zez Boğ­day, ken­di­le­ri­ni Tür­ki­ye’nin Ri­yad Bü­yü­kel­çi­li­ğin­den ara­dık­la­rı­nı ve eşi­nin ser­best bı­ra­kı­la­ca­ğı­nı bil­dir­dik­le­ri­ni söy­le­di.Suu­di Ara­bis­tan’da ida­ma mah­kum edi­len Türk ber­ber Sab­ri Boğ­day’ın Ha­tay’ın Sa­man­dağ il­çe­sin­de ya­şa­yan eşi Mu­az­zez Boğ­day, ken­di­le­ri­ni Tür­ki­ye’nin Ri­yad Bü­yü­kel­çi­li­ğin­den ara­dık­la­rı­nı ve eşi­nin ser­best bı­ra­kı­la­ca­ğı­nı bil­dir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Eşi­nin 19 ay­dır ce­za­evin­de yat­tı­ğı­nı, psi­ko­lo­ji­si­nin bo­zul­du­ğu­nu be­lir­ten Boğ­day, “Ri­yad Bü­yü­kel­çi­li­ğin­den ara­ya­rak eşi­min ser­best bı­ra­kı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di­ler, an­cak eşim eve gel­me­den inan­mak is­te­mi­yo­rum. Di­le­rim bu de­fa ger­çek­ten ser­best bı­ra­kır­lar” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT