BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ela­zığ ili­mi­ze bin­ler­ce al­kış

Ela­zığ ili­mi­ze bin­ler­ce al­kış

Geçen haf­ta Ela­zığ’day­dım. Ma­lat­ya ve Ela­zığ, be­nim gö­nül dün­ya­mın mü­ba­rek şe­hir­le­ri ara­sın­da. Bu duy­gu­mu bir şii­rim­de şöy­le özet­le­miş­tim: Ma­lat­ya’da, Ela­zığ’da Türk­men bey­le­ri, Ve Türk­men ka­dın­la­rı: ipek ib­ri­şim. Alın gö­tü­rün be­ni, bu­ra­lar­da yok işim Kız­la­rı anam-ba­cım, er­kek­le­ri kar­de­şim.Geçen haf­ta Ela­zığ’day­dım. Ma­lat­ya ve Ela­zığ, be­nim gö­nül dün­ya­mın mü­ba­rek şe­hir­le­ri ara­sın­da. Bu duy­gu­mu bir şii­rim­de şöy­le özet­le­miş­tim: Ma­lat­ya’da, Ela­zığ’da Türk­men bey­le­ri, Ve Türk­men ka­dın­la­rı: ipek ib­ri­şim. Alın gö­tü­rün be­ni, bu­ra­lar­da yok işim Kız­la­rı anam-ba­cım, er­kek­le­ri kar­de­şim. * Ma­lat­ya’da, Ela­zığ’da bi­zim di­li­miz. Kaş­gar­lı Mah­mud’un gü­zel Kâ­mus’u. Bül­bül şa­kı­ma­sı, süm­bül ko­ku­su Fı­rat’ta çağ­la­yan bir kö­pük­lü su. ..... Ela­zığ Be­le­di­ye­si, ge­çen yıl, hiz­me­te aç­tı­ğı ye­ni bir par­ka, dün­ya­ca meş­hur ro­man ya­za­rı­mız Cen­giz Ayt­ma­tov‘un is­mi­ni ver­miş­ti. Cen­giz Ayt­ma­tov’un, ken­di mem­le­ke­ti olan Kır­gı­zis­tan’da, adı­na dü­zen­len­miş bir din­len­me ye­ri yok. Ela­zığ Be­le­di­ye­si bir bü­yük ka­dir­bi­lir­lik­le ve mü­kem­mel bir şu­ur­la, Cen­giz Ayt­ma­tov adı­nı, ken­di asa­le­ti ve gü­zel­lik­le­ri ara­sı­na da al­dı. Ne gü­zel! Ela­zığ Be­le­di­ye­si, bu yıl da, Azer­bay­can Türk­lü­ğü­nün bü­yük şai­ri Bah­ti­yar Va­hap­za­de’nin asil is­mi­ni, şeh­rin ge­niş cad­de­le­rin­den bi­ri­ne ver­di. O mü­na­se­bet­le ya­pı­lan me­ra­si­me Kül­tür Ba­ka­nı­mız Er­tuğ­rul Gü­nay, Ela­zığ Va­li­miz Mu­am­mer Muş­mal, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız M. Sü­ley­man Sel­ma­noğ­lu ya­nın­da, Ye­ni Türk Cum­hu­ri­yet­le­rin­den da­vet edi­len şa­ir­le­ri­miz, fi­kir ve sa­nat adam­la­rı­mız, mü­zis­yen­le­ri­miz de ka­tıl­dı­lar. Me­ra­sim, tek ke­li­mey­le muh­te­şem ol­du. Bin­ler­ce Ela­zığ­lı, meh­ter ta­kı­mı ar­ka­sın­da yü­rü­yen res­mî he­ye­ti ve da­vet­li­le­ri yü­rek­ten al­kış­la­dı­lar. Dün­ya­ca meş­hur Türk şa­ir ve ya­zar isim­le­ri­nin Ela­zığ’da ya­şa­tıl­ma­sı çok mu önem­li di­ye­cek­si­niz. Bu asil ve çok önem­li şuu­run açık­lan­ma­sı­na, bu ga­ze­te­nin bü­tün sü­tun­la­rı bi­le ka­fi gel­mez. H. de Bal­zac di­yor ki: “Mil­let, ede­bi­ya­tı olan top­lu­luk­tur. Ede­bi­yat­sız mil­let ol­maz.” Bu çok doğ­ru bir tes­pit. Çün­kü: Ede­bi­ya­tın te­mel mal­ze­me­si dil­dir. Dil, mil­let­le­rin ha­yat ik­si­ri­dir. Di­yar­ba­kır’ın bü­yük va­tan­se­ver ev­la­dı Sü­ley­man Na­zif’in ifa­de­siy­le “Türk­çe, mil­le­ti­mi­zin is­ke­le­ti­dir! Var­lık se­be­bi­dir.” Şa­ir­le­ri­miz ve ya­zar­la­rı­mız ise, di­li­mi­zi ya­şa­tan, ya­yan, sev­di­ren ön­cü­le­ri­miz­dir. Ela­zığ’da­ki muh­te­şem prog­ram do­la­yı­siy­le de­ğer­li va­li­miz Mu­am­mer Muş­mal’ı gay­ret­li ve şu­ur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sü­ley­man Sel­ma­noğ­lu’nu, bu fik­rin bü­yük ön­cü­le­rin­den ve yar­dım­cı­la­rın­dan Ser­vet Ka­bak­lı ile Şe­ner Bu­lut’u ve bü­tün Ela­zığ­lı­la­rı bin­ler­ce de­fa al­kış­lı­yo­rum.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT