BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En mut­lu gün­le­ri kâ­bu­sa dön­dü!

En mut­lu gün­le­ri kâ­bu­sa dön­dü!

Ya­lo­va’da da­ma­dın kul­lan­dı­ğı ge­lin ara­ba­sı TIR dor­se­si­nin al­tı­na gir­di. Dü­ğün­le­ri­ne gi­der­ken ge­lin­lik ve da­mat­lık­la ağır ya­ra­lan çift, has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.DÜ­ĞÜ­N YERİNE HAS­TA­NE­YE GİT­Tİ­LER Kon­trol­den çı­kan ge­lin ara­ba­sı, ka­za­nın ar­dın­dan hur­da­ya dön­dü. Araç için­de sı­kı­şan ge­lin Pe­lin K. ve da­mat Se­dat K, va­tan­daş­lar ve it­fa­iye ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı. Ağır ya­ra­la­nan çift, olay ye­ri­ne ge­len am­bu­lans­la, ge­lin­lik ve da­mat­lık kı­ya­fet­le­riy­le has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. > Re­fik Fi­dan YA­LO­VA İHA Ya­lo­va’da ni­kah me­ra­si­min­den son­ra eğ­len­me­ye gi­den çi­çe­ği bur­nun­da çift, oto­mo­bil­le­ri ile TIR’ın al­tı­na gir­di. Ge­lin­lik ve da­mat kı­ya­fe­ti ile ge­lin ara­ba­sın­da sı­kı­şan çif­ti, it­fa­iye ekip­le­ri ile va­tan­daş­lar kur­tar­dı. Ön­ce­ki ak­şam sa­at 18.00 sı­ra­la­rın­da, Ya­lo­va-Ka­ra­mür­sel yo­lu Al­tı­no­va il­çe­si Tav­şan­lı kav­şa­ğın­da mey­da­na ge­len ka­za­da, da­ma­dın kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil bir an­da kon­trol­den çık­tı. Bur­sa’nın İne­göl il­çe­sin­de kı­yı­lan ni­ka­hın ar­dın­dan Ka­ra­mür­sel Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nda­ki dü­ğün­le­ri­ne dö­nen Se­dat K. (35) ve Pe­lin K. (24) çif­ti, ge­lin ara­ba­sıy­la yol ke­na­rın­da du­ran TIR’ın dor­se­si­nin al­tı­na gir­di. Bir an­da en mut­lu gün­le­ri kâ­bu­sa dö­nen ge­lin ve da­mat, olay ye­ri­ne ge­len va­tan­daş­lar ve it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sı­kış­tık­la­rı yer­den çı­ka­rıl­dı ve yo­la ya­tı­rıl­dı. TE­DA­Vİ AL­TI­NA ALIN­DI­LAR Ka­za­da oto­mo­bil­de bu­lu­nan ve ge­li­nin ar­ka­da­şı ol­du­ğu öğ­re­ni­len As­lı­han B. de (25) ya­ra­lan­dı. Çi­çe­ği bur­nun­da çift, ağır ya­ra­lı şe­kil­de ge­lin­lik ve da­mat kı­ya­fet­le­ri ile am­bu­lan­sın gel­me­si­ni bek­le­di. Üşü­dü­ğü­nü söy­le­yen ge­li­nin üs­tü­ne hır­ka ör­tül­dü. 112 am­bu­lan­sı ta­ra­fın­dan has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan da­mat Se­dat K.’nın ba­ca­ğın­da, ge­lin Pe­lin K.’nın om­zun­da, As­lı­han B’nin boy­nu­nun al­tın­da kı­rık­lar ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Ağır ya­ra­la­nan ge­lin ve da­mat Ya­lo­va Dev­let Has­ta­ne­si’nde te­da­vi al­tı­na alın­dı. Ka­za son­ra­sı TIR’ın al­tı­na sı­kı­şan oto­mo­bil it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan çı­kar­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT