BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baş­kan O­ba­ma’nın I­rak ve Af­gan po­li­ti­ka­la­rı

Baş­kan O­ba­ma’nın I­rak ve Af­gan po­li­ti­ka­la­rı

Baş­kan O­ba­ma 2010 Ma­yı­sın­da 15 sa­vaş tu­ga­yı­nı I­rak’tan çek­miş o­la­cak. Bu, o­ra­da­ki A­me­ri­kan as­ker­le­ri­nin ya­rı­sı de­mek­tir. Ben ABD’nin I­rak’ın par­ça­lan­ma­sı­na mü­sa­a­de et­me­ye­ce­ği fik­rin­de­yim.Baş­kan O­ba­ma 2010 Ma­yı­sın­da 15 sa­vaş tu­ga­yı­nı I­rak’tan çek­miş o­la­cak. Bu, o­ra­da­ki A­me­ri­kan as­ker­le­ri­nin ya­rı­sı de­mek­tir. Ben ABD’nin I­rak’ın par­ça­lan­ma­sı­na mü­sa­a­de et­me­ye­ce­ği fik­rin­de­yim. ­Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’n­dan son­ra I­rak ne ka­dar zah­met ve fe­dakâr­lık­la ku­rul­muş­tu. Bu­ra­sı Ka­nu­ni’den be­ri yö­ne­ti­mi­miz­de i­di ve i­yi de yö­ne­ti­li­yor­du. Şim­di böl­ge­yi Sün­ni, Şi­i ve Kürt böl­ge­le­ri­ne bö­ler­ler­se; böl­ge­ler a­ra­sın­da su­i­kast, si­lah­lı mü­ca­de­le hiç ek­sik ol­maz. He­le he­le ABD Ku­zey I­rak’ta bir ye­ni Şi­i dev­le­ti, Kürt dev­le­ti ku­rul­ma­sı­na ak­lı var­sa ke­sin­lik­le ma­ni o­lur. Bu Şi­i ye­ni dev­let şim­di A­me­ri­ka’nın dos­tu ol­sa bi­le yi­ne a­ley­he dö­ner. ­Tür­ki­ye Kürt­le­re o ka­dar yar­dım et­ti, so­nun­da az da ol­sa bir bö­lü­mü si­lah­lı mü­ca­de­le­ye baş­la­dı... ABD da­i­ma İ­ran fak­tö­rü­nü dü­şün­mek, dik­kat­li ol­mak zo­run­da­dır. Af­ga­nis­tan’da ABD’nin ve müt­te­fik­le­ri­nin du­ru­mu kö­tü­leş­miş­tir, ye­ni bir st­ra­te­ji uy­gu­la­mak ge­re­ke­cek­tir. Bu da Af­gan millî or­du­su­nun 3 i­la­ve tu­gay­la kuv­vet­len­di­ril­me­si­dir. Ek kuv­vet­ler NA­TO’dan sağ­la­na­bi­lir, I­rak’tan çe­ki­len kuv­vet­ler­den te­min e­di­le­bi­lir. O­ba­ma’nın Cum­hu­ri­yet­çi ra­ki­bi se­na­tör Mc­Ca­in I­rak’tan as­ker çek­me­ye­ce­ği­ni -­ta­biî se­çi­lir­se- söy­lü­yor­du. O­ba­ma si­yasî ha­ya­tı­mız­da bir ö­nem­li de­ği­şik­lik ya­pa­cak, kı­sa ce­vap­lar ye­ri­ne u­zun va­de­li çö­züm­ler­le me­se­le­ye yak­la­şa­cak. O­ba­ma Ta­li­ban’la mü­za­ke­re­den ya­na­dır. ­Bu se­çim­de hiç ol­ma­yan şey­ler ol­du: Bir zen­ci ABD baş­kan a­da­yı ol­du ve ka­zan­dı, bir baş­kan e­şi o­nun ta­kip­çi­si ol­du, bir va­li­nin ha­nı­mı baş­kan yar­dım­cı­sı a­da­yı ol­du...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT