BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­yuş­tu­ru­cu­yu bı­ra­ka­na iş imkâ­nı

U­yuş­tu­ru­cu­yu bı­ra­ka­na iş imkâ­nı

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin ücretsiz tedavisini yaptıran Güngören Belediyesi, onlara iş imkânı da sağlıyorGün­gö­ren’de u­yuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­sı genç­ler, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan te­da­vi et­ti­ril­dik­ten son­ra ye­ni­den top­lu­ma ka­zan­dı­rıl­ma­ya baş­la­dı. Te­da­vi­si ba­şa­rıy­la ta­mam­la­nıp u­yuş­tu­ru­cu­yu bı­ra­kan genç­le­re iş im­ka­nı da sağ­la­nı­yor. İl­çe­nin ön­de ge­len­le­ri ve mec­lis ü­ye­le­ri i­le bir­lik­te u­yuş­tu­ru­cu tu­za­ğı­na düş­müş genç­le­ri ev­le­rin­de zi­ya­ret e­den Gün­gö­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şa­kir Yü­cel Kah­ra­man, an­ne ve ba­ba i­le gö­rüş­tük­ten son­ra mad­de ba­ğım­lı­sı gen­ci te­da­vi­ye ik­na et­mek i­çin ça­ba sarf e­di­yor. Te­da­vi mas­raf­la­rı­nı, be­le­di­ye ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı (SYDV) o­la­rak kar­şı­la­ya­cak­la­rı­nı, te­da­vi­den son­ra da iş im­ka­nı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Kah­ra­man, ye­ni baş­la­dık­la­rı bu p­ro­je sa­ye­sin­de şu a­na ka­dar 7 ki­şi­yi top­lu­ma ka­zan­dır­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ön­ce­ki gün, oğ­lu­nun mad­de ba­ğım­lı­sı ol­ma­sı se­be­biy­le zor gün­ler ge­çi­ren e­mek­li po­lis me­mu­ru K.T.’nin e­vi­ne gi­den Baş­kan Kah­ra­man, a­i­le hal­kı ve mad­de ba­ğım­lı­sı o­lan 26 ya­şın­da­ki S.T. i­le gö­rüş­tü. U­yuş­tu­ru­cu­dan kur­tu­la­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten S.T., Baş­kan Kah­ra­man’ın te­da­vi tek­li­fi­ni ka­bul et­ti. Bu­nun ü­ze­ri­ne be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­ne ta­li­mat ve­ren Baş­kan Kah­ra­man, Tun­cer’i e­vin­den a­la­rak Ba­lık­lı Rum Has­ta­ne­si’ne gö­tür­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT