BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’un la­le­si köy­ler­de ye­ti­şi­yor

İs­tan­bul’un la­le­si köy­ler­de ye­ti­şi­yor

Her yıl ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te İs­tan­bul’u süs­le­yen mil­yon­lar­ca la­le İs­tan­bul’un köy­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­li­yor.Her yıl ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te İs­tan­bul’u süs­le­yen mil­yon­lar­ca la­le İs­tan­bul’un köy­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­li­yor. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­ra­ki Ağaç A.Ş. İs­tan­bul’un çev­re köy­le­rin­de çift­çi­ye eko­no­mik des­tek ver­mek için alım ga­ran­ti­li çi­çek ye­tiş­ti­ril­me­si­ne ön­cü­lük edi­yor. Hav­za ve or­man alan­la­rı ko­ru­ma al­tın­da ol­du­ğun­dan köy­lü­le­rin iş im­kân­la­rı azal­mış­tı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu­na bir çö­züm bul­mak için baş­lat­tı­ğı pro­jey­le köy­lü­ler üre­tim ya­pa­rak hem mil­li eko­no­mi­ye kat­kı­da bu­lu­nu­yor­lar hem de ge­çim­le­ri­ni sağ­lı­yor­lar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109330
  % -0.31
 • 3.867
  % -0.62
 • 4.5554
  % -0.6
 • 5.158
  % -1.19
 • 156.209
  % -0.25
 
 
 
 
 
KAPAT