BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’un la­le­si köy­ler­de ye­ti­şi­yor

İs­tan­bul’un la­le­si köy­ler­de ye­ti­şi­yor

Her yıl ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te İs­tan­bul’u süs­le­yen mil­yon­lar­ca la­le İs­tan­bul’un köy­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­li­yor.Her yıl ba­ha­rın gel­me­siy­le bir­lik­te İs­tan­bul’u süs­le­yen mil­yon­lar­ca la­le İs­tan­bul’un köy­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­li­yor. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­ra­ki Ağaç A.Ş. İs­tan­bul’un çev­re köy­le­rin­de çift­çi­ye eko­no­mik des­tek ver­mek için alım ga­ran­ti­li çi­çek ye­tiş­ti­ril­me­si­ne ön­cü­lük edi­yor. Hav­za ve or­man alan­la­rı ko­ru­ma al­tın­da ol­du­ğun­dan köy­lü­le­rin iş im­kân­la­rı azal­mış­tı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu­na bir çö­züm bul­mak için baş­lat­tı­ğı pro­jey­le köy­lü­ler üre­tim ya­pa­rak hem mil­li eko­no­mi­ye kat­kı­da bu­lu­nu­yor­lar hem de ge­çim­le­ri­ni sağ­lı­yor­lar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT