BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hava ambulansı BİLGE için uçtu

Hava ambulansı BİLGE için uçtu

Görevlilerin kucağında evinden alınan Bilge, annesiyle birlikte helikopterle Ankara’ya götürüldü.Be­lin­de do­ğuş­tan si­nir ze­de­len­me­si mey­da­na ge­len ve ya­ta­ğa ba­ğım­lı olan 4.5 ya­şın­da­ki Bil­ge Ka­ra, An­ka­ra’dan ge­len ha­va am­bu­lan­sı ile Art­vin’den alı­na­rak An­ka­ra Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne gö­tü­rül­dü. Kı­zı­nın te­da­vi­si­ni Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Fa­ra­bi Has­ta­ne­sin­de yap­tı­ran ba­ba Meh­met Ka­ra, ya­şa­dı­ğı zor­luk­lar se­be­biy­le ço­cu­ğu­nun te­da­vi­si­nin An­ka­ra’da ya­pıl­ma­sı için Art­vin Sağ­lık İl Mü­dür­lü­ğü­ne baş­vur­du. Bu­nun üze­ri­ne İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile gö­rü­şe­rek, Bil­ge Ka­ra için ha­va am­bu­lan­sı ta­lep et­ti. Art­vin Şe­hir Sta­dı’na inen ha­va am­bu­lan­sı, Bil­ge Ka­ra ve an­ne­si Ne­za­hat Ka­ra’yı ala­rak An­ka­ra’ya ha­re­ket et­ti. Kı­zı­nı te­da­vi et­tir­mek is­te­di­ni söy­le­yen ba­ba Meh­met Ka­ra, “Yetkililerden yar­dım is­te­dim. On­lar da An­ka­ra ile gö­rüş­tü. Ta­le­bim olum­lu kar­şı­lan­dı. Çok mut­lu­yum, kı­zı­mın te­da­vi­si­ni da­ha iyi has­ta­ne­ler­de yap­tır­ma fır­sa­tı bul­dum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT