BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VE KOCA ADAM DAYANAMADI!..

VE KOCA ADAM DAYANAMADI!..

Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­’n­de te­da­vi gö­ren lö­se­mi has­ta­sı Anıl Ay­dın ha­ya­tı­nı kay­bet­tiKU­LÜ­PLERİN OR­TAK DOS­TUYDU Ya­ka­lan­dı­ğı lö­se­mi­den ilik nakliyle kur­tu­la­bil­me­si için Ga­la­ta­sa­ray ve Fe­ner­bah­çe­li­le­r’­in se­fer­ber ol­du­ğu Anıl Ay­dın dün ge­ce te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. > Elif Yıl­dı­rım İZ­MİR İHA İz­mir Do­kuz Ey­lül Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­’n­de lö­se­mi te­da­vi­si gö­ren Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı Anıl Ay­dın, dün ge­ce 03.00 su­la­rın­da ha­ya­ta göz­le­ri­ni yum­du. Ma­yıs 2008’den bu ya­na lö­se­mi­ye kar­şı mü­ca­de­le ve­ren Anıl için Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın ün­lü ta­raf­tar gru­bu Ul­tra­As­lan ilik kam­pan­ya­sı baş­lat­mış­tı. İLİK NAKLİ YAPILACAKTI Ul­tra­As­la­n’­ın ‘Ga­la­ta­sa­ray ve Fe­ner­bah­çe ku­lüp­le­ri­ni bir­leş­ti­ren gen­ç’ ola­rak anı­lan İz­mir­li Anıl Ay­dın için ‘Da­yan Ko­ca Ada­m’ slo­ga­nıy­la baş­lat­tı­ğı ilik ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı so­nu­cu İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ça­pa Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­’n­den iki uy­gun ilik bu­lun­du­ğu açık­lan­mış­tı. İyi­leş­me­si için ilik nak­li te­da­vi­si ol­ma­sı ge­re­ken Anıl Ay­dı­n’­a sağ­lık du­ru­mu­nun uy­gun ol­ma­ma­sı se­be­biy­le na­kil ope­ras­yo­nu ya­pı­la­ma­dı. İli­ğin bu­lun­ma­sı­nın ar­dın­dan za­tü­rre ge­çi­ren ve to­par­la­na­ma­yan Anıl Ay­dın, dün ge­ce 03.00 sı­ra­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97935
  % 1.15
 • 5.3486
  % -0.31
 • 6.0993
  % -0.11
 • 6.9273
  % -0.06
 • 221.504
  % -0.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT