BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eski televizyonlar ÇİÇEK açtı!

Eski televizyonlar ÇİÇEK açtı!

Ser­kan Bay­rak­tar isim­li es­naf, kul­lan­ma­dı­ğı es­ki te­le­viz­yon ka­sa­sı­nı vit­rin ya­pa­rak çi­çek bah­çe­si ha­li­ne ge­tir­diSerkan Bayraktar, ilginç bir buluşa imza attı. > M. Ahmet Oktay BARTIN İ­HA Bar­tın’da a­yak­ka­bı, bot ve kul­la­nıl­mış yağ te­ne­ke­le­rin­den son­ra şim­di de te­le­viz­yon ka­sa­la­rı sak­sı o­la­rak kul­la­nı­lı­yor. Bar­tın’da çi­çek­çi­lik ya­pan Ser­kan Bay­rak­tar, es­ki­miş te­le­viz­yo­nu­nun ka­sa­sı­nın i­çe­ri­si­ne top­rak koy­du. Bay­rak­tar, da­ha son­ra top­ra­ğa ka­sım pa­tı ve çu­ha çi­çe­ği dik­ti. Bir sü­re son­ra çi­çek­ler aç­tı. Ser­kan Bay­rak­tar, “Da­ha ön­ce ku­tu ve te­ne­ke­le­re de çi­çek di­ki­yor­dum. Son­ra bir gün te­le­viz­yon ka­sa­sı­na dik­mek fik­ri gel­di” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT