BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anaokuluyla tanıştılar

Anaokuluyla tanıştılar

Hak­ka­ri­’de ara­la­rın­da Türk­çe ko­nu­şa­ma­yan ço­cuk­la­rın da bu­lun­du­ğu 65 mi­nik, ana­oku­lu­na de­vam edi­yorÖğretmenlerin gayretiyle kapı kapı dolaşılarak okula kazandırılan minikler, Türkçe’nin yanı sıra sayı saymayı da öğrendi. > Nec­mi Er­tuş HAK­KA­Rİ İHA Hak­ka­ri İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­’nün gi­ri­şim­le­ri so­nu­cu köy­le­rin­den göç eden ai­le­le­rin ya­şa­dı­ğı Bağ­lar Ma­hal­le­si­’n­de­ki sağ­lık oca­ğı­nın ikin­ci ka­tın­da hiz­me­te açı­lan Ata­türk Ana­oku­lu­’n­da eği­tim gö­ren 65’e ya­kın ço­cu­ğun ha­ya­tı de­ğiş­ti. Okul açıl­ma­dan ön­ce za­man­la­rı­nı ka­na­li­zas­yon atık­la­rı­nın geç­ti­ği ka­nal­lar­da, top­rak alan­lar­da oyun oy­na­ya­rak ge­çi­ren ço­cuk­lar, ar­tık ana­okul­lu ol­du. Mi­nik ço­cuk­lar ar­tık sa­yı say­ma­yı bi­li­yor ve bir­lik­te çe­şit­li oyun­lar oy­nu­yor. Bağ­lar Ma­hal­le­si Ata­türk Ana­oku­lu­’n­da ilk gö­re­vi­ne baş­la­yan okul ön­ce­si öğ­ret­me­ni Tuğ­ba Öz­de­mir, ve­li­le­rin ilk ön­ce ço­cuk­la­rı­nı ana­oku­lu­na gön­der­mek is­te­me­di­ği­ni be­lirt­ti. Ev ev do­la­şa­rak ai­le­le­ri ik­na et­ti­ği­ni an­la­tan Öz­de­mir, “Ço­cuk­lar ilk oku­la baş­la­dık­la­rın­da Türk­çe bil­mi­yor­lar­dı. Şim­di Türk­çe­’yi çok iyi kav­ra­dı­lar. Kı­sa sü­re­de dav­ra­nış­la­rın­da bü­yük de­ği­şim­ler olan ço­cuk­lar, bi­zi bi­le şa­şırt­ma­ya baş­la­dı. Ço­cuk­la­rın yi­ye­cek, gi­yim ve kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri­ni kar­şı­lı­yo­r” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT