BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hitap tarzı

Hitap tarzı

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ame­ri­ka­’da­ki te­mas­la­rın­da bir so­ru üze­ri­ne İra­n’­ın nük­le­er si­lah yap­ma­sı­nı is­te­me­yen­ler, ön­ce ken­di­le­ri­ne bak­ma­lı­lar mea­lin­de bir kar­şı­lık ver­di.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ame­ri­ka­’da­ki te­mas­la­rın­da bir so­ru üze­ri­ne İra­n’­ın nük­le­er si­lah yap­ma­sı­nı is­te­me­yen­ler, ön­ce ken­di­le­ri­ne bak­ma­lı­lar mea­lin­de bir kar­şı­lık ver­di. Sa­yın Er­do­ğa­n’­ın bu gö­rü­şü tar­tı­şıl­mak­ta. Ka­tıl­ma­nız da müm­kün ka­tıl­ma­ma­nız da. Tam ob­jek­tif­lik de di­ye­bi­lir­si­niz, ger­çek­le­ri gör­me­mek de di­ye­bi­lir­si­niz. Fa­kat ha­ka­ret ede­mez­si­niz, sö­ve­mez­si­niz, bu bir Don Ki­şot­luk di­ye­mez­si­niz. Bir dev­le­tin baş­ba­ka­nı bir mev­zu­da fi­kir be­yan et­miş. Bir sü­tun sa­hi­bi ola­rak ne­den böy­le dü­şü­nü­le­me­ye­ce­ği­ni ge­rek­çe­siy­le bir­lik­te izah et­mek si­zin va­zi­fe­niz­dir. Fik­ri ve­ya çı­kı­şı Don Ki­şot­luk di­ye ka­ra­la­mak ayıp­tır. Ne­den? O baş­ba­ka­nı se­ver­si­niz-sev­mez­si­niz, gö­rü­şü siz­ce mak­bul­dür ve­ya de­ğil­dir. Ama bir ger­çek var ki onu de­ğiş­tir­mez­si­niz. O, yal­nız­ca ken­di­ne oy ve­ren­le­rin de­ğil bü­tün mil­le­tin tem­sil­ci­si­dir. Oy ve­ren­le­rin tem­sil­ci­si ge­nel baş­kan ta­ra­fı­dır. Baş­ba­kan ola­rak mil­le­tin hep­si­ni tem­sil eder. Bu baş­ba­ka­nın adı­nın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ol­ma­sı, şu ve­ya bu par­ti­den gel­me­si, dün­ya gö­rü­şü mü­him de­ğil. İs­ter­se azın­lık­lar­dan çık­mış ol­sun. Her­ke­sin her­ke­se ol­du­ğu gi­bi bu ül­ke­nin baş­ba­ka­nı­na ve el­bet­te bü­tün yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve el­bet­te mu­ha­le­fet li­der­le­ri­ne as­ga­ri say­gı ifa­de eden ke­li­me­ler­le ko­nu­şup yaz­ma­sı bir ne­za­ket ku­ra­lı­dır. Baş­ba­ka­na do­lay­lı ola­rak Don Ki­şot di­yen­ler aca­ba ay­nı ya­kış­tır­ma­yı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı için de kul­la­na­bi­lir­ler mi? Şüp­he­siz ki ha­yır. Hal­bu­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Baş­ba­ka­na bağ­lı. Ge­çen­ler­de Rah­mi Koç, ver­di­ği bir mü­la­kat­ta iki unu­tul­ma­ya­cak söz söy­lü­yor­du, bi­ri in­san te­ka­üt de ol­sa 09.00’da ev­den çık­ma­lı, di­ğe­ri ço­cuk­la­rın­dan bey di­ye söz et­me­si. Ali Bey de­yin­ce mu­ha­bir ne­den böy­le bah­se­di­yor­su­nuz de­mek­tey­di. Sa­yın Koç da üçün­cü ki­şi­ler ya­nın­da böy­le zik­re­de­rim, ama ev­de o ba­na ba­ba­cı­ğım, ben ona Ali­ci­ğim de­riz kar­şı­lı­ğı­nı ver­mek­tey­di. Biz­de oku­muş ha­nım­lar, ko­ca­la­rı­na oğ­lu­na ses­le­nir gi­bi is­miy­le hi­tap eder­ken, halk­tan ha­nım­lar, bey der­ler. Bi­ri bey, di­ğe­ri ha­nım der. Çün­kü bu in­san­la­rın için­den gel­dik­le­ri im­pa­ra­tor­luk kül­tü­rün­de Va­li­de Sul­tan, Pa­di­şa­h’­a an­cak as­la­nım di­ye hi­tap ede­bil­miş­ti. Do­ğu­ran ka­dın ol­du­ğu hal­de oğ­lum, ev­la­dım, ca­nım, ku­zum vs. di­ye­mez­di. İn­san, ken­di­ne la­yık gör­me­di­ği­ni baş­ka­sı­na da la­yık gör­me­me­li.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT