BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Has­ta­sı­na bil­gi ver­me­yen ­dok­tora 125 bin YTL ceza

Has­ta­sı­na bil­gi ver­me­yen ­dok­tora 125 bin YTL ceza

Ame­li­ya­tın risk­le­ri hak­kın­da uya­rıl­ma­yan ve se­si kı­sı­lan has­ta­ya, dok­to­ru taz­mi­nat öde­ye­cekYar­gı­ta­y’­ın ka­ra­rı­nın bir ilk ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Ce­za ve Ce­za Usul Hu­ku­ku Ana Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Ha­kan Ha­ke­ri, “Da­va ame­li­yat son­ra­sı ses kı­sık­lı­ğı­nın oluş­ma­sı se­be­biy­le 2003 yı­lın­da açı­lı­yor. Ge­len bü­tün bi­lir­ki­şi ra­por­la­rı he­ki­min bu ko­nu­da bir ku­su­ru­nun ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Bu­nun üze­ri­ne mah­ke­me, 2007 yı­lın­da, he­kim her ne ka­dar ku­sur­lu de­ğil­se de ‘A­me­li­yat yö­nün­de rı­za alın­ma­sı­na rağ­men has­ta­nın, ame­li­ya­tın ya­pıl­ma­sı es­na­sın­da ve son­ra­sın­da mey­da­na ge­le­cek komp­li­kas­yon­la­ra iliş­kin bil­gi­len­di­ril­me­di­ği, bu­na iliş­kin ay­dın­la­tıl­mış bil­gi rı­za­sı bu­lun­ma­dı­ğı­’ ge­rek­çe­siy­le he­ki­min taz­mi­nat öde­me­si ge­rek­ti­ği­ne hük­me­di­yor. Bu ka­rar Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan Ey­lül 2008’de onay­la­nı­yor ve dok­tor fai­ziy­le bir­lik­te 125 bin YTL taz­mi­nat öde­me­ye mah­kum edi­li­yor. Yar­gı­ta­y’­ın ka­ra­rı ay­nı za­man­da ilk ay­rın­tı­lı ka­ra­r” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT