BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ­dat’ta anlaşma sağlandı

Bağ­dat’ta anlaşma sağlandı

Was­hing­ton i­le Bağ­dat a­ra­sın­da u­zun sü­re­dir de­vam e­den gü­ven­lik mü­za­ke­re­le­ri i­le il­gi­li an­laş­ma met­ni im­za­lan­dı> Sa­dık Kah­ra­man BAĞ­DAT İHA An­laş­ma; I­rak Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­da Ba­kan Hoş­yar Ze­ba­ri ve ABD’nin Bağ­dat Bü­yü­kel­çi­si R­yan C­roc­ker ta­ra­fın­dan im­za­lan­dı. Irak ile ABD ara­sın­da ay­lar­dır mü­za­ke­re edi­len gü­ven­lik an­laş­ma­sı, Irak hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan onay­lan­ma­sın­dan son­ra, Irak Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­da Ba­kan Hoş­yar Ze­ba­ri ve ABD’nin Bağ­dat Bü­yü­kel­çi­si Ryan Croc­ker ta­ra­fın­dan im­za­lan­dı. Ba­sı­na açık­la­ma ya­pan Ze­ba­ri, gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nın im­za­lan­dı­ğı gü­nü ta­ri­hi bir gün ola­rak ni­te­len­dir­di. Ze­ba­ri, şöy­le de­vam et­ti: “Par­la­men­to bu an­laş­ma­yı, an­laş­ma tas­la­ğı üze­rin­de bir de­ği­şik­lik yap­ma­dan oy­la­ya­cak. An­laş­ma iyi bir an­laş­ma­dır.” “Irak­lı­la­rın bu an­laş­may­la if­ti­har et­me­le­ri ge­re­kir” di­yen Croc­ker da an­laş­may­la il­gi­li şun­la­rı kay­det­ti: “Bu an­laş­ma sa­de­ce gü­ven­lik ala­nı­nı kap­sa­mı­yor, ay­nı za­man­da Irak ile ABD ara­sın­da kül­tür, sağ­lık ve bi­lim alan­la­rın­da da iş bir­li­ği­ni kap­sı­yor. An­laş­ma çer­çe­ve­sin­de Ame­ri­kan kuv­vet­le­ri­nin çe­kil­me­si­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.” An­laş­ma­yı ele alan Irak Par­la­men­to­su 4 gün sü­re­cek gö­rüş­me­ler­den son­ra oy­la­ma­ya ge­çe­cek. 275 san­dal­ye­li Irak mec­li­sin­de Bir­le­şik Irak İt­ti­fa­kı ile Kürt İt­ti­fa­kı’nın fi­re­siz oy ve­re­ce­ği tah­min edi­li­yor. Şii İt­ti­fak’ta­ki Sadr Gru­bu ile ba­zı mu­ha­lif par­ti­le­rin ise an­laş­ma­ya kar­şı red oyu ver­me­si bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT