BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma: Gu­an­ta­na­mo’yu ka­pat­mak is­ti­yo­rum

Oba­ma: Gu­an­ta­na­mo’yu ka­pat­mak is­ti­yo­rum

Ba­rack Oba­ma, ABD’nin Kü­ba’da­ki üs­sü Gu­an­ta­na­mo’da­ki tar­tış­ma­lı tu­tu­ke­vi­ni ka­pat­ma is­te­ği­ni yi­ne­le­di. Ame­ri­kan or­du­su­nun sor­gu­la­ma yön­te­mi ola­rak iş­ken­ce­yi kul­lan­ma­sı­na son ver­mek is­te­di­ği­ni be­lir­ten Oba­ma, “Bir­çok de­fa ‘Ame­ri­ka iş­ken­ce yap­maz’ de­dim ve şim­di de iş­ken­ce yap­ma­dı­ğı­mız­dan emin ola­ca­ğım” de­di.Ba­rack Oba­ma, ABD’nin Kü­ba’da­ki üs­sü Gu­an­ta­na­mo’da­ki tar­tış­ma­lı tu­tu­ke­vi­ni ka­pat­ma is­te­ği­ni yi­ne­le­di. Ame­ri­kan or­du­su­nun sor­gu­la­ma yön­te­mi ola­rak iş­ken­ce­yi kul­lan­ma­sı­na son ver­mek is­te­di­ği­ni be­lir­ten Oba­ma, “Bir­çok de­fa ‘Ame­ri­ka iş­ken­ce yap­maz’ de­dim ve şim­di de iş­ken­ce yap­ma­dı­ğı­mız­dan emin ola­ca­ğım” de­di. Öte yan­dan Oba­ma’nın 20 Ocak­ta gö­re­ve baş­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­ne­cek tö­re­ni­nin da­ve­ti­ye­le­ri yo­ğun ta­lep gö­rü­yor. Ül­ke­nin ilk si­ya­hi baş­ka­nı­nın gö­re­ve baş­la­ma tö­re­ni­ne bir mil­yon­dan faz­la ki­şi­nin ka­tıl­ma­sı bek­le­nir­ken, tö­ren için 240 bin da­ve­ti­ye da­ğı­tıl­dı bil­di­ril­di. Tö­re­ne ka­tıl­mak is­te­yen on bin­ler­ce ki­şi, da­ve­ti­ye bu­la­bil­mek için her bi­rin­de 200 ila 500 ci­va­rın­da da­ve­ti­ye bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri­ne baş­vu­ru­yor. Aşı­rı ta­lep­ten bu­na­lan Kon­gre üye­le­ri, hal­ka açık stad­yum­lar­da ek tö­ren ya­pıl­ma­sı öne­ri­si­ni sa­vu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT