BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nük­le­er­den vaz­geç­mek

Nük­le­er­den vaz­geç­mek

Nük­le­er ve bi­yo­lo­jik si­lah­lar ka­dar in­san ır­kı­nı teh­did eden hiç­bir teh­li­ke yok­tur. Baş­ba­kan Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan, bu bü­yük kâ­bu­su ön­le­mek is­ti­yor. Tür­ki­ye, NA­TO’nun te­mel po­li­ti­ka­sı­na tâ­bi­dir. Bu ba­kım­dan ha­re­kât ala­nı­mız sı­nır­lı­dır.Nük­le­er ve bi­yo­lo­jik si­lah­lar ka­dar in­san ır­kı­nı teh­did eden hiç­bir teh­li­ke yok­tur. Baş­ba­kan Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan, bu bü­yük kâ­bu­su ön­le­mek is­ti­yor. Tür­ki­ye, NA­TO’nun te­mel po­li­ti­ka­sı­na tâ­bi­dir. Bu ba­kım­dan ha­re­kât ala­nı­mız sı­nır­lı­dır. 1980’li yıl­lar­da, iki ra­kip nük­le­er güç, ABD ile Sov­yet­ler Bir­li­ği ara­sın­da nük­le­er ve bi­yo­lo­jik si­lah­la­rı sı­nır­la­mak ve za­man­la sı­fı­ra in­dir­ge­mek mü­za­ke­re­le­ri ya­pı­lır­dı. İs­viç­re’de top­la­nan iki ta­raf, ted­ri­cen azalt­mak yo­lu ile so­nu­ca ula­şı­la­ca­ğı­nı söy­ler­ler­di. -Thatc­her ile tam mu­ta­ba­kat hâ­lin­de- 20. yüz­yı­lın en bü­yük ABD baş­ka­nı Rea­gan ve di­ğer bir bü­yük adam, Gor­ba­çov, in­san­lık için cid­den kor­ku­tu­cu bu kor­ku ça­ğı­nı ka­pat­tı­lar ama so­run, or­ta­da kal­dı. 1980’ler­de Ter­cü­man ga­ze­te­sin­de or­ta say­fa­da haf­ta­da 7 si­ya­sî ma­ka­le ya­zı­yor­dum. Nük­le­er ve bi­yo­lo­jik fe­lâ­ket­le­ri ön­le­me mü­za­ke­re­le­ri­ni bü­yük ümit­le iz­le­yen bir­kaç ya­zım var­dır. ABD ile Sov­yet­ler’in bir­bir­le­ri­ne zer­re ka­dar gü­ven­le­ri yok­tu. Rus­ya, Ka­li­for­ni­ya’yı is­ti­yor­du. Ame­ri­ka, Rus­ya’yı saf dı­şı et­mek... Ama bi­ri­si Ba­tı uy­gar­lı­ğı­nı, di­ğe­ri ise de­je­ne­re ol­sa bi­le yi­ne Ba­tı uy­gar­lı­ğı­nın bir ta­ra­fı­nı tem­sil edi­yor­du. Ni­te­kim Rus­ya bu­gün Ba­tı sis­te­mi­ne dön­dü ve sis­te­min için­de hak­lı ye­ri­ni al­dı. İran böy­le mi? ABD ve Ba­tı’nın an­ti­te­zi­ni tem­sil edi­yor. An­cak, es­ki Sov­yet gü­cü­nün on­da bi­ri­ne sa­hip bu­lun­mak­sı­zın bu id­di­ası­nı sür­dü­rü­yor. ABD ve Rus­ya’ya ge­lin­ce, yi­ne 1990 ön­ce­si nük­le­er güç­le­ri­ne sa­hip. Fark­la­rı, bi­ri­si­nin Arz üze­rin­de­ki can­lı­la­rı 1000 yıl için 4, di­ğe­ri­nin 40 de­fa im­hâ ede­cek du­rum­da ol­ma­sı. Doğ­ru­su esas­lı fark! Han­gi­si ka­za­nır der­si­niz? İn­san­lık için utanç ve­ri­ci du­rum­dur. Sa­yın Er­do­ğan, İran’ı dur­dur­mak, ay­nı za­man­da nük­le­er si­lâh sa­hi­bi ül­ke­le­ri in­san­lı­ğa da­vet et­mek is­ti­yor. Ta­rih­çi ola­rak ümit­li de­ği­lim. Fa­kat bu yol­da hiç ça­lış­ma, te­şeb­büs, gay­ret gös­te­ril­me­sin de­mek de­ğil­dir. Ak­si tak­dir­de çok kö­tü bir Dün­ya oluş­tu­ru­ruz. Nük­le­er ve bi­yo­lo­jik si­lâh­lar­dan arın­mış, çev­re bi­lin­ci­ne ulaş­mış in­san­lık, şan ve şe­ref­le 2500’le­re yü­rü­ye­bi­lir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT