BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devlerden ­‘Ba­tar­sak 3 mil­yon kişi iş­siz ka­lır’ ilanı

Devlerden ­‘Ba­tar­sak 3 mil­yon kişi iş­siz ka­lır’ ilanı

Ekonomik krizin pençesine düşen ABD’nin üç bü­yük o­to­mo­tiv ü­re­ti­ci­si Ford, Crys­ler ve Ge­ne­ral Mo­tors, sek­tö­re des­tek ve­ril­mez­se 3 mil­yon ki­şi­nin et­ki­le­ne­ce­ği­ni be­lirt­tiAv­ru­pa­lı otomobil ü­re­ti­ci­le­ri, ta­lep a­zal­ma­sı se­be­biy­le ü­re­ti­mi kıs­tı. Kriz­den en çok et­ki­le­nen sek­tör­ler­den bi­ri­si olan oto­mo­tiv­de da­ral­ma­nın yüz­de 20 ola­ca­ğı he­sap­la­nır­ken ABD’nin üç de­vi 25 mil­yar do­lar yar­dım is­te­di ve ge­cik­me du­ru­mun­da yüz­bin­ler­ce ki­şi­nin iş­siz ka­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. ABD Se­na­to­su ise yar­dı­mın 750 mil­yar do­lar­lık pa­ket­ten kar­şı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de. Ga­ze­te­le­re rek­lam ve­ren Ford, Crysler, ve Ge­ne­ral Mo­tors 25 mil­yar do­lar­lık yar­dı­mın ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da doğ­ru­dan 700 bin ki­şi, do­lay­lı da 600 bin ki­şi­nin iş­siz ka­la­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lu­na­rak 1 mil­yon 300 bin iş­si­ze ai­le­ler de ek­len­di­ği za­man sa­yı­nın 3 mil­yo­na ula­şa­ca­ğı­nı açık­la­dı. HİS­SE­LE­Rİ­Nİ SA­TI­YOR Bu ara­da Ge­ne­ral Mo­tors, Su­zu­ki’de­ki his­se­le­ri­ni na­kit sağ­la­mak için 230 mil­yon do­la­ra sa­tı­yor. Ja­pon oto­mo­tiv şir­ke­ti Su­zu­ki Mo­tor, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ge­ne­ral Mo­tors’da­ki yüz­de 3,02 his­se­si­nin ta­ma­mı­nı 230 mil­yon do­la­ra ge­ri ala­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ge­ne­ral Mo­tors ve Su­zu­ki ara­sın­da­ki or­tak­lık 1981 yı­lı­na ka­dar gi­di­yor. Ge­ne­ral Mo­tors Su­zu­ki’ye 2006 yı­lın­da his­se­le­ri­nin yüz­de 17’si­ni sat­mış, ge­ri­ye yüz­de 3,02 his­se­si kal­mış­tı. Re­na­ult dün­ya­da üre­ti­mi dü­şü­rü­yor Re­na­ult gru­bu, yı­lın son üç ayı için dün­ya­da­ki oto­mo­bil fab­ri­ka­la­rın­da­ki üre­ti­mi yüz­de 25 dü­şü­re­ce­ği­ni açık­la­dı. Re­na­ult Ge­nel Mü­dü­rü Pat­rick Pe­la­ta, bir ön­ce­ki yı­lın son üç ayı­na oran­la, dün­ya­da­ki fab­ri­ka­lar­da üre­ti­mi­ni yak­la­şık yüzde 25 ora­nın­da dü­şü­rü­le­ce­ği­ne söy­le­di. Re­na­ult ba­zı fab­ri­ka­la­rın­da ge­çi­ci ola­rak üre­ti­me ara ve­ri­le­ce­ği­ni açık­la­mış­tı. Av­ru­pa’da­ki bir­çok oto­mo­tiv üre­ti­ci­si ise üre­ti­mi yüz­de 20-25 kıs­ma ka­ra­rı­nı açık­la­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT