BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G-20: To­pal ör­dek

G-20: To­pal ör­dek

Niha­yet top­lan­dı­lar. “Oyu­nun ku­ral­la­rı ye­ni­den ya­zı­la­cak” de­ni­len G-20’den bah­se­di­yo­rum.Niha­yet top­lan­dı­lar. “Oyu­nun ku­ral­la­rı ye­ni­den ya­zı­la­cak” de­ni­len G-20’den bah­se­di­yo­rum. Dün­ya ti­ca­re­ti­nin ve eko­no­mi­si­nin dört­te üçü­nü tem­sil eden 20 ül­ke­nin li­der­le­ri bir ara­ya gel­di­ler, ko­nuş­tu­lar, kri­zin ne ka­dar de­rin ve şid­det­li ol­du­ğu­nu te­yid et­ti­ler, pi­ya­sa­la­rın da­ha iyi dü­zen­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di­ler, ma­li sis­tem­de re­form öner­di­ler, ser­ma­ye ve ti­ca­ret ha­re­ket­le­ri­nin kı­sıt­lan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler ve da­ğıl­dı­lar. Zir­ve’ye “ye­ni Bret­ton-Wo­ods” ben­ze­ri bek­len­ti­ler yük­le­yen­ler için ufak çap­lı bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ol­du di­ye­bi­li­riz. *** Ev sa­hi­bi ve kri­zin baş­lan­gıç ye­ri olan ABD’nin ön­cü­lü­ğün­de ra­di­kal ve güç­lü ka­rar­lar bek­le­ni­yor­du zir­ve­den... Ama ev sa­hi­bi kol­tu­ğun­da otu­ran Bush iki ay son­ra gö­re­vi bı­ra­kı­yor. Kü­re­sel bo­yut­ta bir kriz­de, an­cak Ame­ri­ka’nın ini­si­ya­tif al­ma­sıy­la ra­di­kal çö­züm­ler üre­ti­le­bi­le­ce­ği aşi­kâr... Ye­ni baş­ka­nın na­sıl po­zis­yon ala­ca­ğı ise hâ­lâ meç­hul... Ha­liy­le zir­ve­den çı­kan ka­rar­lar da “ma­lu­mu ilam”dan öte­ye gi­de­me­di. “Ye­ni pa­ra sis­te­mi, kü­re­sel dü­zen­le­yi­ci ku­rul­lar” gi­bi “kök­ten” ka­rar­lar ise ni­san­da top­la­na­cak ikin­ci zir­ve­ye -ve Oba­ma’ya- kal­dı. HHH “Zir­ve­den ta­ri­hi ka­rar­lar baş­lı­ğı at­mak is­ter­dik” di­yen Fi­nan­ci­al Ti­mes’ın “kay­da de­ğer bir şey yok” de­di­ği so­nuç bil­di­ri­sin­de, yi­ne de “hiç yok­tan iyi­dir” di­ye­bi­le­ce­ği­miz ko­nu­lar var­dı. Bir­lik­te ha­re­ket et­me, re­gü­las­yon­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­si, şef­faf­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı, IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı­nın ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler için da­ha et­kin ha­le ge­ti­ril­me­si gi­bi ka­rar­lar, -ya­ra­ya mer­hem ol­ma­sa da- bir son­ra­ki top­lan­tı­ya ka­dar “ka­rar ze­mi­ni­ni” sağ­lam­laş­tı­ra­cak­tır. Kü­re­sel mu­ha­se­be stan­dart­la­rı­nın ve şir­ket bi­lan­ço­la­rı­nın da­ha say­dam ol­ma­sı ve -bu kriz­de iti­bar­la­rı yer­ler­de sü­rü­nen- kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı­nın stan­dart­la­rı­nın ye­ni­den ta­rif edil­me­si gi­bi ka­rar­lar, önü­müz­de­ki dö­ne­min dü­zen­le­me ve de­net­le­me ağır­lık­lı ge­çe­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Zir­ve­nin bel­ki de en net so­nu­cu, ko­ru­ma­cı ulus eko­no­mi­le­ri­ne dö­nüş ol­ma­ya­ca­ğı­nın ke­sin bir dil­le te­yid edil­me­si ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92553
  % 1.62
 • 5.2638
  % -1.52
 • 6.0189
  % -0.93
 • 6.6741
  % -1.13
 • 212.667
  % -0.89
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT