BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ja­pon­ya dur­gun­lu­ğa gir­di İn­gil­te­re ve İs­veç kü­çü­lü­yor

Ja­pon­ya dur­gun­lu­ğa gir­di İn­gil­te­re ve İs­veç kü­çü­lü­yor

Kü­re­sel kriz se­be­biy­le dur­gun­luk ve kü­çül­me kor­ku­su bü­yü­yor. Ja­pon­ya eko­no­mi­si üçün­cü çey­rek­te yüz­de 0.1 da­ra­la­rak dur­gun­lu­ğa gir­di. Ül­ke, 2001 yı­lın­dan bu ya­na ilk de­fa dur­gun­lu­ğa gi­ri­yor.Kü­re­sel kriz se­be­biy­le dur­gun­luk ve kü­çül­me kor­ku­su bü­yü­yor. Ja­pon­ya eko­no­mi­si üçün­cü çey­rek­te yüz­de 0.1 da­ra­la­rak dur­gun­lu­ğa gir­di. Ül­ke, 2001 yı­lın­dan bu ya­na ilk de­fa dur­gun­lu­ğa gi­ri­yor. Eko­no­mist­ler Ja­pon­ya eko­no­mi­si­nin yüz­de 0.1 bü­yü­ye­ce­ği­ni tah­min edi­yor­du. İn­gi­liz eko­no­mi­sin­de ise 2009’da yüz­de 1.7 kü­çül­me bek­le­ni­yor. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, İn­gi­liz eko­no­mi­si­nin tem­muz-ey­lül ay­la­rı ara­sın­da 16 yıl­dır ilk de­fa kü­çül­dü­ğü­nü or­ta­ya çı­ka­rır­ken, 3 mil­yon ki­şi­nin iş­siz ka­la­bi­le­ce­ği en­di­şe­si di­le ge­ti­ri­li­yor. İs­veç Ma­li­ye Ba­ka­nı ise ül­ke­de 2009’ta eko­no­mi­nin en iyi tah­min­le yüz­de 0.1 bü­yü­ye­ce­ği­ni, en kö­tü ih­ti­mal­le de yüz­de 1.2 kü­çü­le­bi­le­ce­ği­ni, iş­siz­li­ğin de 2010 yı­lı­na ka­dar yüz­de 9.2’ye çı­ka­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. 30 yıl­dan bu ya­na ilk de­fa ih­ra­ca­tı ge­ri­le­yen İs­veç’te ge­le­cek yıl 100 bin ça­lı­şa­nın da­ha işi­ni kay­bet­me­sin­den en­di­şe edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT