BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­man Hypo’nun za­ra­rı 3.1 mil­yar eu­ro

Al­man Hypo’nun za­ra­rı 3.1 mil­yar eu­ro

Al­man­ya’nın en bü­yük ikin­ci kre­di sağ­la­yı­cı­sı Hypo Re­al Es­ta­te, üçün­cü çey­rek­te 3.1 mil­yar eu­ro za­rar et­ti.Al­man­ya’nın en bü­yük ikin­ci kre­di sağ­la­yı­cı­sı Hypo Re­al Es­ta­te, üçün­cü çey­rek­te 3.1 mil­yar eu­ro za­rar et­ti. Mer­ke­zi Mü­nih’te bu­lu­nan ban­ka yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu yı­lın dör­dün­cü çey­re­ği ve ge­le­cek yıl da za­rar yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni tah­min et­ti­ği­ni bil­dir­di. Ban­ka ge­çen yıl ay­nı dö­nem­de 233 mil­yon kâr et­miş, borç­la­rı için de ge­çen ay ba­şın­da 50 mil­yar eu­ro yar­dı­mı ka­bul et­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT