BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Biz ve Ba­tı­lı

Biz ve Ba­tı­lı

Avru­pa‘da “Yı­lın Kam­yo­nu” se­çi­len MAN Tgx ve Tgs se­ri­si kam­yon­lar Tür­ki­ye‘ye gel­di.Avru­pa‘da “Yı­lın Kam­yo­nu” se­çi­len MAN Tgx ve Tgs se­ri­si kam­yon­lar Tür­ki­ye‘ye gel­di. Ge­çen haf­ta so­nu Tuz­la‘da ta­nı­tı­mı var­dı bu araç­la­rın. Soh­be­ti­miz es­na­sın­da MAN Kam­yon ve Oto­büs A.Ş. Yü­rüt­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tun­cay Be­ki­roğ­lu‘na kri­zin Av­ru­pa­lı üze­rin­de na­sıl bir et­ki yap­tı­ğı­nı sor­dum. Be­ki­roğ­lu iyi bir ana­liz­ci­dir. Za­ten bir gün ön­ce gel­miş. “Müt­hiş et­ki­len­miş­ler. Kri­zi çok cid­di­ye alı­yor­lar” de­di. Na­sıl et­ki­len­me­sin­ler ki? Ame­ri­ka bü­yük kri­zi ta 1929’da ya­şa­dı. Av­ru­pa ise İkin­ci Dün­ya Har­bi‘nden son­ra. Ame­ri­ka 80, Av­ru­pa 60 se­ne son­ra ilk de­fa gö­rü­yor böy­le bir is­tik­rar­sız­lı­ğı. Şa­şır­mak ne ke­li­me; res­men apı­şıp kal­dı adam­lar. O ka­dar se­ne is­tik­rar­la gel, son­ra bir­den­bi­re dip yap! Ola­cak şey mi? Ama ol­du. “Ka­buk­la­rı­na çe­kil­miş­ler” di­yen Be­ki­roğ­lu, bu en­di­şe­nin sa­de­ce tü­ke­ti­ci ile sı­nır­lı ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı üze­ri­ne ba­sa ba­sa. Sa­na­yi­ci de ay­nı psi­ko­lo­ji­nin için­dey­miş. Biz­de öy­le mi ya? Sa­yı­sı­nı unut­tuk kri­zin!.. Be­ki­roğ­lu‘nun ta­bi­riy­le söy­lü­yo­rum: “Biz, şer­bet­li­yiz kri­ze kar­şı.” Öy­le ol­ma­sı­nın bel­ki de fay­da­sı var. Her­ke­sin bir­den­bi­re tü­ke­ti­mi kıs­tı­ğı­nı dü­şü­nün bir he­le. Pi­ya­sa ‘tıs’ di­ye sön­mez mi? Bu da ta­bi­i, alış­ve­ri­şin dur­ma­sı... üre­ti­min dur­ma­sı an­la­mı­na ge­lir ki... ar­dın­dan ge­len bel­li: Eko­no­mik dur­gun­luk ve iş­siz­lik!.. Tun­cay Be­ki­roğ­lu, Baş­ba­kan Er­do­ğan‘ın yap­tı­ğı po­zi­tif ko­nuş­ma­la­rın fay­da­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di ve “Top­lu­ma mo­ral pom­pa­la­ma­nın tam za­ma­nı” de­di. Di­ğer fir­ma­lar gi­bi MAN da re­vi­ze et­miş plan ve prog­ra­mı­nı. “Ama” de­di Be­ki­roğ­lu. “Tür­ki­ye’nin bu kriz­den ça­buk çı­ka­ca­ğı­na olan gü­ve­nim tam. Bir se­ne yüz­de 85 kü­çül­me, er­te­si se­ne yüz­de 100 bü­yü­me. Bun­la­rı geç­miş­te çok ya­şa­dık. Be­nim tah­mi­nim eko­no­mi­nin iki se­ne için­de to­par­la­na­ca­ğı şek­lin­de. Ni­ha­i he­de­fi­miz de­ğiş­mez.” MAN‘ın gra­fik eğ­ri­si Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ni çok gü­zel an­la­tı­yor as­lın­da. Be­ki­roğ­lu, “2006’da 35 bin araç sat­mış ol­ma­mı­za rağ­men 2007’de pa­zar yüz­de 20 kü­çül­dü. Bu se­ne 21 bin ci­va­rın­da bir sa­tış ger­çek­le­şe­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz. 2009’da bi­raz da­ha dü­şer bu ra­kam. 2010 ise to­par­lan­ma yı­lı. 2011 bü­yü­me­nin baş­la­dı­ğı yıl olur ve 2015’te 200 bin sa­tı­şı ke­sin bu­lu­ruz.” 2015 he­de­fi 200 bin ve bu­nun 20 bi­ni oto­büs. Tun­cay Be­ki­roğ­lu, söz­le­ri­ni bi­tir­me­den he­men ön­ce, “An­cak, bun­lar en kö­tüm­ser tah­min” de­me­yi de ih­mal et­me­di. Çün­kü, o Tür­ki­ye‘nin lo­jis­tik sek­tö­rün­de gös­ter­di­ği ba­şa­rı­nın de­vam ede­ce­ği­ne ina­nı­yor. Ve ay­rı­ca, MAN‘ın Türk TIR‘la­rı için al­dı­ğı ted­bi­re. MAN İn­gil­te­re ile Kör­fez ül­ke­le­ri ara­sın­da öy­le ta­mir ve ba­kım is­tas­yon­la­rı kur­muş ki, TIR şo­fö­rü her­han­gi bir ih­ti­yaç zu­hur et­ti­ğin­de hiç va­kit kay­bet­me­den ba­kım yap­tı­ra­bi­li­yor. TIR gü­zer­gâ­hın­da­ki ül­ke­ler­de müt­hiş bir ba­kım ağı var­mış çün­kü. Son iki yıl­da sa­de­ce Tür­ki­ye sı­nır­la­rı için­de 30 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım ya­pıl­mış ser­vis için.
Kapat
KAPAT