BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 bin 500 YTL kazanan da Halkalı’dan ev alabilecek

2 bin 500 YTL kazanan da Halkalı’dan ev alabilecek

Alt ge­lir g­ru­bu­na yö­ne­lik 2 bin 104 ko­nu­tun sa­tı­şın­da en yük­sek ge­lir sı­nı­rı 2 bin 500 YTL’ye yük­sel­til­diTop­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ), alt ge­lir gru­bu­na yö­ne­lik ko­nut­lar için baş­vu­ru­la­ra ko­lay­lık sağ­la­mak ama­cıy­la, ara­nan aza­mi ge­lir sı­nı­rı­nı; İs­tan­bul Ka­ya­ba­şı pro­je­sin­de 2 bin 250 YTL’ye yük­selt­ti. TO­Kİ, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de alt ge­lir gru­bu­na yö­ne­lik ko­nut sa­tış­la­rın­da baş­vu­ru­lar için 1600 li­ra aza­mi ai­le ge­li­ri şar­tı ko­yar­ken, bu sı­nı­rı İs­tan­bul için 2 bin YTL ola­rak uy­gu­lu­yor­du. TO­Kİ’nin sa­tı­şa çı­kar­dı­ğı top­lam 8 bin 264 ko­nut için baş­vu­ru­lar 24 Ka­sım’da baş­lı­yor. Ko­nut­la­rın 1060’ı dep­rem ne­de­niy­le yı­kıl­ma ris­ki bu­lu­nan ko­nut­la­rın sa­hip­le­ri­ne, 2 bin 104’ü alt ge­lir gru­bu­na ay­rı­lır­ken, ka­lan 5 bin 100 sos­yal ko­nu­tun sa­tı­şı­na Halk Ban­ka­sı ara­cı­lık ede­cek. Alt ge­lir gru­bu­na yö­ne­lik 2 oda 1 sa­lon ni­te­lik­li 2 bin 104 adet ko­nut­ için baş­vu­ru­lar TO­Kİ’nin İs­tan­bul’da­ki Uy­gu­la­ma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na ya­pı­la­cak. Baş­vu­ru­da bu­lun­mak is­te­yen va­tan­daş­lar­da, di­ğer ge­nel şart­lar ya­nın­da, İs­tan­bul- Av­ru­pa ya­ka­sı sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de son 5 yıl­dır ika­met edi­yor ve­ya son 3 yıl­dır ça­lı­şı­yor ve­ya İs­tan­bul Av­ru­pa ya­ka­sı nü­fu­su­na ka­yıt­lı ol­ma­sı şar­tı da ara­na­cak.
Kapat
KAPAT