BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­kar’dan 43.2 mil­yon do­lar­lık Cob­ra im­za­sı

Oto­kar’dan 43.2 mil­yon do­lar­lık Cob­ra im­za­sı

Oto­kar, COB­RA zırh­lı ara­cı için ye­ni bir ih­ra­cat söz­leş­me­si­ne im­za at­tı.Oto­kar, COB­RA zırh­lı ara­cı için ye­ni bir ih­ra­cat söz­leş­me­si­ne im­za at­tı. 43.2 mil­yon do­lar­lık ye­ni an­laş­ma­ya gö­re Oto­kar, COB­RA zırh­lı araç­la­rı­nı 2009 yı­lı içe­ri­sin­de kul­la­nı­cı­ya tes­lim ede­cek. Oto­kar Ge­nel Mü­dü­rü Ser­dar Gör­güç, COB­RA’nın, fark­lı coğ­ra­fi böl­ge­ler­deki ülkelerde ve fark­lı kul­la­nı­cı­lar­da “gi­de­rek yay­gın­la­şan ve ter­cih edi­len” bir Türk mar­ka­sı ha­li­ne gel­di­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT