BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Or­man köy­lü­sü­ne 41 mil­yon YTL öde­nek

Or­man köy­lü­sü­ne 41 mil­yon YTL öde­nek

Sos­yal gü­ven­ce­si ve ye­ter­li ara­zi­si bu­lun­ma­yan or­man köy­lü­sü­nün re­fah dü­ze­yini yük­selt­mek için büt­çe­den 41 mil­yon 138 mil­yon YTL ayrıldı. Fer­di ve ko­ope­ra­tif kre­di­si ola­rak kul­lan­dı­rı­la­cak olan kre­di­ler­den bin 830 ai­le­nin ya­rar­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Sos­yal gü­ven­ce­si ve ye­ter­li ara­zi­si bu­lun­ma­yan or­man köy­lü­sü­nün re­fah dü­ze­yini yük­selt­mek için büt­çe­den 41 mil­yon 138 mil­yon YTL ayrıldı. Fer­di ve ko­ope­ra­tif kre­di­si ola­rak kul­lan­dı­rı­la­cak olan kre­di­ler­den bin 830 ai­le­nin ya­rar­lan­ma­sı bek­le­ni­yor. Or­man köy­lü­sü­ne eko­no­mik ni­te­lik­li pro­je­ler kap­sa­mın­da süt sı­ğır­cı­lı­ğı, süt ko­yun­cu­lu­ğu, be­si sı­ğır­lı­ğı, be­si ko­yun­cu­lu­ğu, se­ra­cı­lık, kül­tür man­ta­rı ve mey­ve­ci­lik gi­bi alan­lar­da kre­di ve­ri­le­cek. Ko­ope­ra­tif kre­di­le­ri kap­sa­mın­da da ye­ni pro­je­ler, mo­der­ni­zas­yon pro­je­le­ri ve iş­let­me ser­ma­ye­si pro­je­le­ri gi­bi pro­je­ler des­tek­le­ne­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT