BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Koç­fi­nans’tan k­re­di ko­ru­ma sis­te­mi

Koç­fi­nans’tan k­re­di ko­ru­ma sis­te­mi

Koç­fi­nans oto­mo­tiv kre­di­si müş­te­ri­le­ri­ne, tak­sit­le­ri­ni ko­ru­ma al­tı­na ala­bi­le­cek­le­ri, “Kre­di Ko­ru­ma Sis­te­mi”ni su­nu­yor.Koç­fi­nans oto­mo­tiv kre­di­si müş­te­ri­le­ri­ne, tak­sit­le­ri­ni ko­ru­ma al­tı­na ala­bi­le­cek­le­ri, “Kre­di Ko­ru­ma Sis­te­mi”ni su­nu­yor. Sis­tem, stan­dart ha­yat si­gor­ta­sı te­mi­nat­la­rı­nın ya­nı sı­ra, üc­ret­li ça­lı­şan­lar için iş­siz­lik, ser­best ça­lı­şan­lar için ka­za ve­ya has­ta­lık, di­ğer tü­ke­ti­ci­ler için ise teh­li­ke­li has­ta­lık risk­le­ri­nin ger­çek­leş­me­si du­ru­mun­da ka­lan tak­sit öde­me­le­ri­ni tü­ke­ti­ci adı­na ya­pan bir si­gor­ta ürü­nü. Koç­fi­nans müş­te­ri­le­ri tak­sit­le­ri­ne ek­le­ne­cek kü­çük öde­me­ler­le bu hiz­met­ten ko­lay­ca fay­da­la­na­bi­li­yor. Öte yan­dan, Koç Tü­ke­ti­ci Fi­nans­man A.Ş’nin tü­ke­ti­ci ile bu­luş­tur­du­ğu bu si­gor­ta ürün­le­ri Car­dif Ha­yat A.-, Car­dif Si­gor­ta A.-, Koç Al­li­anz Ha­yat ve Emek­li­lik A.- ta­ra­fın­dan hiz­me­te su­nu­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT