BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 100 Te­mel Eser internette

100 Te­mel Eser internette

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın ilk ve or­ta­öğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­nin eği­tim ha­yat­la­rı bo­yun­ca oku­ma­la­rı ama­cıy­la be­lir­le­di­ği 100 Te­mel Ese­re ar­tık in­ter­net or­ta­mın­dan da ula­şı­la­bi­le­cek.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB), top­lum­da oku­ma alış­kan­lı­ğı ge­liş­tir­mek için ha­ya­ta ge­çir­di­ği “100 Te­mel Eser” pro­je­si­ni elek­tro­nik or­ta­ma ta­şı­yor. Ba­kan­lık tav­si­ye ni­te­li­ğin­de­ki eser­le­ri in­ter­net­ten öğ­ren­ci­le­rin hiz­me­ti­ne sun­du. Bu sa­ye­de de­ğer­len­dir­me sü­re­ci bi­ten ro­man, şi­ir, ha­tı­ra, ma­sal ve hi­kâ­ye gi­bi ede­bi me­tin­le­re ‘bir tık’la ula­şıla­bi­le­cek. MEB Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len ve 10 te­mel bö­lüm­den olu­şan pro­je­de, de­ğer­len­dir­me­si bi­ten eser­ler ba­kan­lı­ğın res­mi in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­lan­ma­ya baş­la­dı. Za­man için­de eser­ler ses­li ola­rak da ak­ta­rı­la­rak gör­me en­gel­li öğ­ren­ci ve va­tan­daş­la­rın is­ti­fa­de­si­ne su­nu­la­cak. Pro­je hak­kın­da bil­gi ve­ren MEB Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri te­mel amaç­la­rı­nın öğ­ren­ci­le­rin elek­tro­nik or­tam­da da oku­ma kül­tü­rü­nü ka­zan­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. 100 Te­mel Eser ara­sın­da, Türk Ede­bi­ya­tın­dan 73, dün­ya ede­bi­ya­tın­dan da 27 eser bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT