BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YAĞMUR SONRASI PARİS

YAĞMUR SONRASI PARİS

Fran­sa’nın baş­ken­ti Pa­ris’te ya­şa­yan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Emi­ne Ak­bu­cak, Av­ru­pa’nın eg­zo­tik ha­va­sı­nı İs­tan­bul’a ta­şı­dı.Fran­sa’nın baş­ken­ti Pa­ris’te ya­şa­yan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Emi­ne Ak­bu­cak, Av­ru­pa’nın eg­zo­tik ha­va­sı­nı İs­tan­bul’a ta­şı­dı. Ka­pa­lı­çar­şı’da­ki Art Gal­lery’de fo­toğ­raf se­ver­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­lan, ser­gi­nin ana te­ma­sı­nı, yağ­mur son­ra­sı Pa­ris so­kak­la­rı oluş­tu­ru­yor. Sa­nat­çı­nın, “Yan­sı­ma­lar” adı­nı ver­di­ği ça­lış­ma­sı­nı fark­lı kı­lan ise eser­le­ri­nin in­san­sız ve sa­de­ce so­yut fo­toğ­raf­lar­dan oluş­ma­sı. Sa­nat­çı­nın il­ginç fo­toğ­raf­la­rı 30 Ka­sı­ma ka­dar gö­rü­le­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT