BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­za­rı­mız Bâ­ki­ler’e SAYGI GECESİ

Ya­za­rı­mız Bâ­ki­ler’e SAYGI GECESİ

Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER) ile Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si’nin bir­lik­te dü­zen­le­di­ği “Ya­şa­yan Us­ta Şa­ir­le­re Say­gı” prog­ra­mı­nın ikin­ci­si 20 Ka­sım Per­şem­be ak­şa­mı Al­tu­ni­za­de Kül­tür Mer­ke­zin­de sa­at 20:00’de ger­çek­le­şe­cek.Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER) ile Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si’nin bir­lik­te dü­zen­le­di­ği “Ya­şa­yan Us­ta Şa­ir­le­re Say­gı” prog­ra­mı­nın ikin­ci­si 20 Ka­sım Per­şem­be ak­şa­mı Al­tu­ni­za­de Kül­tür Mer­ke­zin­de sa­at 20:00’de ger­çek­le­şe­cek. Be­kir Sıt­kı Er­do­ğan ile baş­la­yan prog­ram Ya­vuz Bü­lent Bâ­ki­ler ile de­vam ede­cek. Programda Bâ­ki­ler se­vi­len şi­ir­le­ri­ni oku­ya­cak, hâ­tı­ra­la­rı­nı an­la­ta­cak ve so­ru­lan so­ru­la­ra ce­vap ve­re­cek. Şai­rin şi­ir ki­tap­la­rı­nın din­le­yi­ci­le­re ar­ma­ğan edi­le­ce­ği prog­ra­ma ka­tı­lım ser­best.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT