BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­tın Ko­za’nın sa­nat festivali bu perşembe

Al­tın Ko­za’nın sa­nat festivali bu perşembe

Film fes­ti­va­lin­den son­ra A­da­na’nın i­kin­ci bü­yük sa­nat fa­a­li­ye­ti o­lan “Al­tın Ko­za 13 Ka­re U­lus­la­ra­ra­sı Sa­nat Fes­ti­va­li” bu hafta başlıyorA­da­na’nın i­kin­ci bü­yük sa­nat et­kin­li­ği ni­te­li­ği ta­şı­yan ve bu yıl 10’un­cu­su ger­çek­leş­ti­ri­le­cek “Al­tın Ko­za 13 Ka­re U­lus­la­ra­ra­sı Sa­nat Fes­ti­va­li”, 20 Ka­sım­da baş­la­ya­cak. A­da­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve 25 Ka­sı­ma ka­dar de­vam e­de­cek fes­ti­val, bu yıl da Tür­ki­ye ve çe­şit­li ül­ke­ler­den çok sa­yı­da sa­nat­çı­yı A­da­na­lı­lar­la bu­luş­tu­ra­cak. ­Fes­ti­va­lin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği 5 gün bo­yun­ca, re­sim ve fo­toğ­raf ser­gi­le­ri, kon­ser­ler ve söy­le­şi­le­rin ya­nı sı­ra her yıl ol­du­ğu gi­bi A­da­na A­ma­tör Fo­toğ­raf­çı­lar Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Al­tın Ka­me­ra Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı”nin ö­dül tö­re­ni de ya­pı­la­cak. A­çı­lı­şı A­da­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ti­yat­ro Sa­lo­nu’n­da Öz­de­mir Er­do­ğan kon­se­riy­le ya­pı­la­cak fes­ti­va­lin “Bir­lik­te Va­ro­luş” baş­lık­lı u­lus­la­ra­ra­sı fo­toğ­raf ser­gi­sin­de Yu­nan fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı Ge­or­gi­os De­pol­las, Gi­an­nis Di­mo­u, Pe­rik­lis Al­ki­dis, S­te­li­os Efs­tat­ho­po­u­los, Ta­kis Ro­i­da­kis i­le Tür­ki­ye’den Ma­ruf Şi­nik, Re­ha Bi­lir, Sa­dık De­mi­röz, Ti­mur­taş O­nan ve Ha­luk Uy­gur’un e­ser­le­ri gö­rü­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT