BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sonu olmayan konu

Sonu olmayan konu

Ha­kem­ler ol­ma­sa, bu ka­dar yo­rum­cu, bu ka­dar ya­zar-çi­zer ta­kı­mı ne­yi ko­nu­şa­cak, ne­yi tar­tı­şa­cak?Ha­kem­ler ol­ma­sa, bu ka­dar yo­rum­cu, bu ka­dar ya­zar-çi­zer ta­kı­mı ne­yi ko­nu­şa­cak, ne­yi tar­tı­şa­cak? Türk fut­bo­lu­nun so­su, kre­ma­sı, sü­sü ha­kem­ler... Bu ha­kem­ler ol­ma­sa; bu med­ya, bu yo­rum­cu­lar ne­yi ko­nu­şa­cak­tı? Ağ­zı­nı dol­du­ran ha­kem­den sö­ze gi­ri­yor. Türk fut­bo­lu­nun mar­ka de­ğe­ri­ni yük­sel­ten, ko­nu­şu­la­cak ko­nu üre­ten, ga­ze­te say­fa­la­rı­nı, ek­ran­la­rı dol­du­ran 1 nu­ma­ra­lı ürün ha­kem. Fut­bol med­ya­sı ha­ke­me min­net­tar! Bir ku­lüp baş­ka­nı­na sal­la­san, er­te­si gün ek­me­ğin­le oy­nu­yor­lar. Bir tek­nik ada­ma sal­la­san, bı­yık­la­rın­dan baş­lı­yor­lar. Bir ku­lü­be ya da fut­bol­cu­ya sal­lar­san; o sta­da adı­mı­nı ata­mı­yor­sun. Ha­ke­me öy­le mi? Sal­la, ha­ka­ret et, se­nar­yo çiz. İma­lar­da bu­lun. Atış ser­best. Ne Fe­de­ras­yon, ne MHK, ne Ha­kem Der­ne­ği, ne de ha­ke­min se­si çık­maz. Yut­ku­nur­lar. Uy­ku­la­rı ka­çar. Elin­den sa­de­ce bed­du­a et­mek ge­lir. Bir de en faz­la diş­le­ri­ni gı­cır­da­tır­sın. Diş gı­cır­dat­ma­nın ve için­den bed­du­a oku­ma­nın ce­za­sı yok. Ha­kem de ak ka­şık de­ğil, işe ka­rı­şın­ca öy­le bir ka­rı­şı­yor ki... Yu­nus Yıl­dı­rım, An­ka­ras­por’un pe­nal­tı­sı­nı ver­me­di. Dü­şü­nün An­ka­ra 1-0 öne geç­se, F.Bah­çe bas­tır­sa, An­ka­ra 2 ya­pa­maz mı? Bit­me­di, hak­sız ye­re Özer‘e sa­rı­yı gös­te­ri­yor­sun. Özer An­ka­ra’nın 11 ma­çın­da da oy­na­yan çok özel bir oyun­cu­su. Haf­ta­ya G.Sa­ray’a kar­şı oy­na­ya­ma­ya­cak. Yap­tı­ğın ha­ta 90 da­ki­ka ile sı­nır­lı de­ğil, 180 da­ki­ka­yı kap­sı­yor, öy­le de­ğil mi sev­gi­li ha­kem kar­deş­le­rim. 11. haf­ta­nın en önem­li özel­li­ği, gol sa­yı­sı­nın 15’te kal­ma­sı ol­du. 30’lar­da­ki or­ta­la­ma bir an­da 15’e düş­tü. 3 maç­tan gol se­si çık­ma­dı. 10 ta­kım hiç gol ata­ma­dı. Zir­ve he­sa­bı ya­pan ta­kım­lar için­de Be­şik­taş ve Kay­se­ri pu­an kay­be­der­ken, ra­kip­le­ri ka­yıp ver­me­di. Yıl­dız­lar sah­ne alın­ca, G.Sa­ray’ı sey­ret­mek bü­yük ke­yif. F.Bah­çe bu key­fi he­nüz ver­mi­yor. Be­şik­taş cid­di şe­kil­de tek­li­yor. Trab­zon’dan fut­bol ola­rak kim­se mem­nun de­ğil. Ama kay­bet­me­mek, li­der­li­ği ko­ru­mak bor­do-ma­vi­li­le­rin uzun yıl­lar­dır has­ret ol­du­ğu bir duy­gu. Ko­ca­eli bel­ki hav­lu ata­cak­tı ama uzat­ma­da­ki gol, Kör­fez eki­bi­ne ümit ve mo­ral yük­le­di. Ömer Faruk ÜNAL ------------------------------- Pri­mi hak edi­yor­lar!.. Yıl­lar­dan be­ri “bu ka­dar ka­li­te­si dü­şük”, fut­bol­suz, is­tik­rar­sız, ha­kem ha­ta­la­rı, sa­kat­lar, form­suz­lar ve ce­za­lı­lar­la do­lu bir Sü­per (!) Lig iz­le­me­miş­tim; doğ­ru­su ya spor mü­dür­le­ri, bu maç­la­rı ya­zan ve yo­rum­la­yan ar­ka­daş­la­ra “çöl pri­mi” ver­me­li­ler; tri­bün­ler­de çek­tik­le­ri iş­ken­ce­den do­la­yı!.. > Öcal Uluç Ha­kem ödeş­mez Ha­kem­lik­te­ki en cid­di za­af bir­kaç maç ön­ce bir ta­kım adı­na ya­pıl­mış yan­lı­şın da­ha son­ra ödeş­mek adı­na o ta­kı­ma yan­lış ka­rar­la ka­zanç sağ­la­mak­tır. Yu­nus Yıl­dı­rım li­gin 1. haf­ta­sın­dan son­ra 11. haf­ta­sın­da bu­nu yap­mış­tır. Fut­bo­la ge­lin­ce, Ara­go­nes ül­ke­de­ki fut­bol ca­hi­li yo­rum­cu­la­ra ye­ni ye­ni ders­ler ver­me­ye baş­lı­yor. G.Sa­ray da Ha­kan Şü­kür’ü 1 yıl da­ha tu­ta­ma­dı­ğı için ka­fa­sı­nı taş­la­ra vu­ra­cak. > Kemal Belgin Çı-ka-maz!.. Zir­ve­ye tır­man­dı­ğı­nı sa­nan­lar pa­tır pa­tır dö­kü­lü­yor. Yi­ne 4 “bü­yük” ama oyu­nu “kü­çük” ta­kım ora­ya yer­leş­me­ye baş­la­dı. Hep söy­lü­yo­rum; Bü­yük ta­kım­la­ra efe­le­nip şan-şöh­ret pe­şin­de ko­şan ya­ban­cı oyun­cu­lar ve ken­di­ne yon­tan ho­ca­lar, nok­ta he­def­le­re atış yap­ma­dı­ğı sü­re­ce Ana­do­lu’nun “ağa­be­yi’ olan Trab­zons­por dı­şın­da hiç­bir kü­çük kar­deş­ten şam­pi­yon çı-ka-maz... > Ümit Aktan Gö­re­ve da­vet! Fut­bo­lu bir spor an­la­yı­şın­dan çı­ka­ra­ma­mak... Ha­tır-gö­nül şi­ke­le­ri­nin kö­kü­nü ka­zı­mak... Yö­ne­ti­ci port­fö­yü­nü, ami­go tip­li ki­şi­ler­den ko­ru­mak... Bir maç için, ko­ca bir as­ke­ri bir­li­ği, po­lis teş­ki­la­tı­nı, sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar, 90 da­ki­ka­lık bir mü­sa­ba­ka­nın ha­yır­lı­sı ile bit­me­si için nö­bet­te tut­ma­mak... Sa­ha içi fut­bol kış­kır­tı­cı­la­rı­nın kö­kü­nü ka­zı­mak... İ-S-T-İ-Y-O-R-S-A-K... Hü­kü­me­tin ba­kan­la­rı­nı, fe­de­ras­yo­nun yet­ki­li­le­ri­ni ve fut­bol sev­da­lı­la­rı­nı gö­re­ve da­vet edi­yo­ruz... > Naci Arkan ­Fa­ir P­lay bu­dur iş­te F.Bah­çe - Bur­sa ma­çın­dan son­ra “Eğer Bur­sas­por’un hak­kı yen­di ise bu­na üzü­lü­rüm” di­ye­bi­len Ali Koç’u, iki ku­lüp ara­sın­da­ki kro­nik­le­şen fa­na­ti­zim­den bir be­yaz saf­ya çı­ka­ran Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve Bur­sas­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı ile Bur­sas­por­lu ta­raf­tar­la­rı­nı haf­ta­ya de­ğil, yıl­la­ra dam­ga­sı­nı vu­ran Fa­ir Play gi­ri­şi­min­den do­la­yı teb­rik ede­rim. > Hasan Sarıçiçek Bu kan da­va­sı bit­sin “Sen ba­na çel­me tak­tın, ra­ki­bi ar­ka­dan it­tin” ve “Sen ken­din düş­tün, ken­di dü­şen ağ­la­maz” çe­kiş­me­siy­le gün geç­tik­çe tır­ma­nan ve bu ge­ri­li­mi azalt­ma­ya ça­lış­mak ye­ri­ne yan­gı­na kö­rük­le gi­den yö­ne­ti­ci­le­rin ma­ri­fet­le­ri sa­ye­sin­de yıl­lar­dır iki ku­lü­bün ta­raf­tar­la­rı dep­las­man­la­ra gi­de­mi­yor­sa ve ba­sı­nıy­la, yö­ne­ti­ci­siy­le, va­li­siy­le, ak­lı se­lim 3-5 ada­mıy­la biz bu­nu çö­ze­mi­yor­sak, yuh ol­sun bi­ze!.. > Cahit Eroğul İs­te­mek ge­rek F.Bah­çe, Alex’in yok­lu­ğun­da tem­po­su­nu ko­ru­yor. Zor­lu gün­le­ri ge­ri­de bı­rak­ma­ya ka­rar­lı olan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ha­kem ha­ta­la­rı­nın dam­ga vur­du­ğu maç­ta An­ka­ra’yı de­vi­rir­ken, ser­gi­le­nen ta­kım oyu­nu dik­kat çe­ki­ciy­di. Gol­le­ri atan Car­los ile Lu­ga­no F.Bah­çe’nin ga­li­bi­ye­ti ne ka­dar is­te­di­ği­ni or­ta­ya koy­du. Trab­zon’un zir­ve ina­dı­nın sür­dü­ğü haf­ta­nın ola­yı, Ko­ca­eli’nin ilk ga­li­bi­ye­ti­ne ulaş­ma­sıy­dı. > M.Emin Uluç So­ru­lar, so­ru­lar... F.Bah­çe, ye­ni sis­te­miy­le uzun bir ara­dan son­ra ta­raf­tar­la­rı­na “iyi fut­bol” iz­let­me­ye baş­la­dı. Haf­ta­nın so­nun­da me­rak et­ti­ğim iki şey var. Bi­ri; Alex iyi­le­şip dön­dü­ğün­de Ara­go­nes ne ya­pa­cak? Di­ğe­ri; Er­tuğ­rul Sağ­lam’ı li­der­ken bi­le yer­den ye­re vu­ran­lar, Mus­ta­fa De­niz­li bi­rer bi­rer pu­an kay­be­der­ken ne­re­de­ler? > Emre Bol HAFTANIN TAKIMI: MKE A.GÜCÜ HAFTANIN FUTBOLCUSU R.Carlos (Fenerbahçe) HAFTANIN T.DİREKTÖRÜ Ünal Karaman (M­KE A.Gü­cü) HAFTANIN HAKEMİ Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu (Bur­sa-­Be­şik­taş) HAFTANIN KARMASI Ömer (Antalya) Uğur (Antalya) Lugano (F.Bahçe) Tolga (Kocaeli) R.Carlos (F.Bahçe) Gökhan (A.Gücü) Musa (Sivas) Lincoln (G.Saray) M.Hacıoğlu (Kocaeli) A.Dursun (Kocaeli) Umut (Trabzon) GOL KRALLIĞI 9 GOL Meh­met Yıl­dız (Si­vas) 7 GOL Meh­met Ça­kır (An­ka­ra) 6 GOL Dje­ho­ua (An­tal­ya) Lin­coln (G.Sa­ray) 5 GOL, Ser­can (Bur­sa) You­la (Es­ki­şe­hir) Ke­well, Ba­ros (G.Sa­ray) Alex (F.Bah­çe) Nob­re (Be­şik­taş) Gök­han (Trab­zon) Ro­berts (De­niz­li) 4 GOL, Ag­ha­ho­wa (Kay­se­ri)Ta­ner (Ko­ca­eli) Del­ga­do, Bo­bo (Be­şik­taş) Ta­ba­ta (G.An­tep) CEZALILAR Özer (An­ka­ra), Mus­ta­fa Ke­çe­li (Bur­sa), Amir (Ha­cet­te­pe), Sylla (Si­vas), Ba­ros (G.Sa­ray) KIRMIZI KARTLAR Ag­ha­ho­wa (Kay­se­ri), Ha­kan (An­tal­ya) ATILAN PENALTI Cha­aba­ni (MKE A.Gü­cü) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI Samsun HAFTANIN FUTBOLCUSU Erhan (Kasımpaşa) HAFTANIN HAKEMİ İl­ker Me­ral (Al­tay-­Sam­sun)
Kapat
KAPAT