BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağ­lık­lı za­yıf­la­ma­ya 7 FORMÜL!

Sağ­lık­lı za­yıf­la­ma­ya 7 FORMÜL!

Kış ay­la­rı­na gi­rer­ken for­mu­nu­zu her gün ko­lay­lık­la ya­pa­bi­le­ce­ği­niz 7 al­tın ö­ne­riy­le ko­ru­ya­bi­lir­si­niz...Kış ay­la­rı­na gi­rer­ken for­mu­nu­zu her gün ko­lay­lık­la ya­pa­bi­le­ce­ği­niz 7 al­tın ö­ne­riy­le ko­ru­ya­bi­lir­si­niz... Dr. En­der Sa­raç, sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­len­mek için ara öğün­ler da­hil gün­de 7 öğün (3 ana, 4 ara) ye­nil­me­si­ni öne­ri­yor. Dr. Sa­raç, sağ­lık­lı za­yıf­la­ma prog­ram­la­rın­da, gün­de 7 bü­yük fin­can su içil­me­si­ni ve içi­len su­yun ya­zın nor­mal ısı­da, kı­şın sı­cak ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ay­rı­ca gün­de en az 3-4 fin­can şe­ker­siz bit­ki ça­yı iç­me­nin öne­mi­ni be­lir­ti­yor. Gün­de top­lam 7777 adım atıl­ma­sı­nı ve ak­şam 7’den son­ra geç ve ağır yen­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Dr. En­der Sa­raç, bu­nun dı­şın­da haf­ta­da bir kez ol­mak üze­re 7 haf­ta üst üs­te dü­zen­li ola­rak tar­tıl­ma­nın ge­rek­ti­ği­nin üze­rin­de du­ru­yor. 7 BE­Sİ­Nİ AR­TI­RIN... Art­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken 7 be­sin; mev­si­min az şe­ker­li seb­ze ve mey­ve­le­ri, ye­şil sa­la­ta, do­ğal müs­li ve yu­laf ez­me­si, yağ­sız süt ürün­le­ri, uy­gun piş­miş de­ri­siz be­yaz et, bak­li­yat­lar, tam ta­hıl ürün­le­ri. 7 BE­Sİ­Nİ AZAL­TIN... Azalt­ma­mız ge­re­ken 7 be­sin ise, be­yaz un ve şe­ker, kı­zart­ma, ağır yağ­lı şar­kü­te­ri ürün­le­ri, kay­mak ve de­ri­ler (ba­lık, ta­vuk) yağ­lı kat­kı­lar ve sos­lar, şe­ker­li ve­ya şe­ker ek­len­miş içe­cek­ler, faz­la oran­da tuz­lar. Ki­lo ver­diren ü­rün­ler Dr. En­der Sa­raç, ko­lay ve sağ­lık­lı ki­lo ver­mek i­çin do­ğal ü­rün­ler­den ya­rar­la­nıl­ma­sı­nı ve bu mad­de­le­ri ha­ya­tı­mız­dan ek­sik et­me­mi­zi be­lir­ti­yor. >> Te­re To­hu­mu: Me­ta­bo­liz­ma­nın can­lan­ma­sı­na yar­dım­cı o­lur. Ti­ro­i­di tem­bel ki­şi­ler­de da­ha ve­rim­li ça­lış­ma­sı­na yar­dım­cı o­la­bi­lir. Hız­lı ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı­dır. >> Fun­da Yap­ra­ğı: Za­yıf­la­ma­ya ve yağ­la­rın vü­cut ta­ra­fın­dan da­ha i­yi ya­kı­mı­na yar­dım­cı o­lur. Aç­lı­ğın bas­tı­rıl­ma­sın­da yar­dım­cı­dır. >> Zen­ce­fil: A­lı­nan be­sin­le­rin da­ha i­yi sin­di­ril­me­si­ne yar­dım­cı o­lur. Bün­ye­yi kuv­vet­len­di­rir. Ki­lo ve­ri­lir­ken en­fek­si­yon­la­ra ya­ka­lan­ma ris­ki­ni a­zalt­ma­ya yar­dım­cı­dır. >> Ye­şil Çay: Güç­lü bir an­ti­ok­si­dan­dır. Me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­ra­rak ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı o­lur. Ba­ğır­sak­ta­ki fay­da­lı bak­te­ri­le­ri ar­tı­ra­rak sin­di­ri­me yar­dım­cı o­lur. >> K­rom GTF: K­ro­mun, g­li­koz to­le­rans fak­tö­rü (GTF) o­la­rak ad­lan­dı­rı­lan bi­yo­lo­jik et­ken for­mül, ek­mek ma­ya­sın­da do­ğal o­la­rak or­ta­ya çı­kar. Pank­re­a­sın kan şe­ke­ri se­vi­ye­si­ni den­ge­le­me­si­ne yar­dım­cı­dır. >> Co­-Enzy­me Q10: Za­yıf­lar­ken sağ­lı­ğı ko­ru­ma­ya yar­dım­cı güç­lü bir an­ti­ok­si­dan­dır. 21. yy.’ın en ö­nem­li şi­fa­lı mad­de­le­rin­den bi­ri o­la­rak ka­bul e­di­lir. Kalp da­mar sağ­lı­ğı­nın ve kan­se­re kar­şı ko­ru­ma­ya yar­dım­cı o­lur. >> L-­Car­ni­ti­ne: Yağ a­sit­le­ri­ni ya­kıl­mak ü­ze­re hüc­re­le­re ta­şır. Vü­cut­ta de­po­lan­mış yağ­la­rın ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­rır ve kas­la­rın per­for­man­sı­nı art­tı­rır. Ö­zel­lik­le di­yet­le be­ra­ber ya­pı­la­cak eg­zer­siz­den da­ha i­yi so­nuç al­ma­ya yar­dım­cı o­lur. KADININ GÜNLÜĞÜ Baş­tan a­şa­ğı gü­zel­lik! SAÇLARI DÜZENLEYİN Eli­niz için kul­lan­dı­ğı­nız, nem­len­di­ri­ci­ler­den bi­raz sa­çı­nı­za sü­rer­se­niz uçu­şan ve elek­t­rik­le­nen saç­la­rı­nı­zı ya­tış­tır­mış olur­su­nuz. ZİNDE BAŞLANGIÇ... Sa­bah­la­rı yor­gun ka­lı­yor­sa­nız vü­cu­du­nu­zu tok­sin­ler­den arın­dır­mak için bir bar­dak li­mon­lu ılık su içe­bi­lir­si­niz. DİŞLERİNİZE BAKIN Diş et­le­ri­ni­zi kuv­vet­len­dir­me­niz için kü­çük ta­ne­li tuz­la­rı diş fır­ça­nı­zın üze­ri­ne ko­yun. Da­ha son­ra da diş et­le­ri­ni­ze ka­dar diş­le­ri­ni­zi fır­ça­la­yın. SUSUZ CİLTLERE... Vü­cu­du­nuz­da su ek­sik­li­ği var­sa ba­dem öz­lü ba­kım krem­le­ri kul­lan­ma­lı ve ye­şil çay iç­me­li­si­niz. BUZLU KREM Eğer du­dak ka­le­mi kul­la­nı­yor­sa­nız si­ze önem­li bir tav­si­ye. Ka­le­mi kul­lan­ma­dan ön­ce buz­lu bir ka­bın için­de bek­le­tir­se­niz da­ha iyi so­nuç alır­sı­nız. ELLERE SÜT Ma­ni­kür ya­pı­lır­ken el­le­ri­ni­zi en az beş da­ki­ka ılık sü­tün için­de din­len­di­ri­rse­niz el­le­ri­niz ve özel­lik­le tır­nak­la­rı­nı­zın güç­le­ne­cek­le­ri­ni gö­re­cek­si­niz. CİLDİNİZ PARLIYORSA Cil­di­ni­zi ku­rut­ma­dan mat­laş­tır­ma­nız ge­re­kir. Fon­dö­te­ni­ni­zi sür­me­den ön­ce mat­laş­tı­rı­cı krem­ler kul­lan­ma­lı­sı­nız. Ve gün­lük krem­ler kul­la­nır­ken bun­la­rın jel ol­ma­la­rı­na özen gös­te­rin. 1 DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI SALEP So­ğuk gün­le­rin sı­cak dos­tu So­ğuk al­gın­lı­ğı­na kar­şı i­yi­leş­ti­ri­ci et­ki­si, vü­cu­da kuv­vet ve­ri­ci ö­zel­li­ği, ya­ra, çı­ban ve is­ha­le kar­şı i­yi­leş­ti­ri­ci­li­ği, zi­hin yor­gun­lu­ğu­nu gi­de­ri­ci­li­ği i­le bir ne­vi dok­tor­dur sa­lep... Sa­lep sa­de­ce içi­mi­zi ısı­tan, lez­zet­li bir içe­cek de­ğil ay­nı za­man­da çok sa­yı­da ya­ra­rı olan bir be­sin... Sa­le­bin halk ara­sın­da ya­pış­kan ola­rak bi­li­nen mü­si­laj özel­li­ği­nin, sağ­lık açı­sın­dan çok sa­yı­da fay­da­sı ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Özel­lik­le mi­de ra­hat­sız­lık­la­rın­da et­ki­li olan sa­lep, haz­mı ko­lay­laş­tı­ra­rak mi­de­yi ra­hat­la­tı­yor. Bu­nun ya­nı sı­ra tar­çın­la tü­ke­ti­min­de ise özel­lik­le üst so­lu­num yol­la­rın­da et­ki­li olu­yor, ök­sü­rük ve bron­şi­ti te­da­vi edi­yor. Uz­man­lar, “So­ğuk al­gın­lı­ğı­na şi­fa gi­bi ge­len bir fin­can tar­çın­lı sa­le­bin ye­ri­ni baş­ka hiç­bir şey tu­ta­maz” di­yor... Mal­ze­me­si, ya­rım lit­re ka­dar süt, 2 çor­ba ka­şı­ğı şe­ker, 1 çor­ba ka­şı­ğı toz sa­lep, üze­ri­ne serp­mek için de tar­çın ve zen­ce­fil­den iba­ret­tir. Sa­lep, şe­ker ve bi­raz süt­le ka­rış­tı­rı­la­rak ma­cun ha­li­ne ge­ti­ri­lir, son­ra kı­sık ateş­te üze­ri­ne ya­vaş ya­vaş ge­ri ka­lan so­ğuk süt ila­ve edi­le­rek pi­şi­ri­lir. Bu şe­kil­de sa­le­bin pü­tü­rük­len­me­si­nin önü­ne ge­çil­miş olur. Sa­lep pi­şir­me­nin püf nok­ta­sı, kay­na­yıp ko­yu­la­şın­ca­ya ka­dar kı­sık ateş­te sü­rek­li ka­rış­tı­rıl­ma­sı. Ak­si tak­dir­de mal­ze­me di­be çö­ker, ten­ce­re­nin di­bi tu­tar ve sa­lep süt­le bü­tün­le­şe­mez. An­cak bu on beş, yir­mi da­ki­ka­lık uğ­raş, fin­can­da mis gi­bi ko­ku­su­nu çev­re­ye ya­yan o gü­ze­lim içe­cek yu­dum­la­nır­ken he­men unu­tu­lu­ve­rir. Mi­denin ko­ru­yu­cu­su >> So­ğuk al­gın­lı­ğı­na ve bron­şi­te iyi ge­li­yor. >> Üze­ri­ne zen­ce­fil ser­pi­le­rek içi­ler­se ök­sü­rü­ğe çok iyi ge­li­yor. >> Göğ­sü yu­mu­şat­mak için de iyi bir se­çe­nek. >> Haz­mı ko­lay­laş­tı­rıp ba­ğır­sak­la­rı dü­zen­li­yor. >> Ka­nı te­miz­li­yor. >> Ço­cuk­lar­da is­hal ke­si­ci et­ki­si var. >> Zih­ni ça­lış­tır­ma gü­cü­nü art­tı­rı­yor. >> Regl dö­nem­le­ri­ni dü­zen­li­yor. >> Af­ro­diz­yak et­ki­si bu­lu­nu­yor. TAVSİYELER Me­me kan­se­ri­ni ö­nem­se­yin! >> Ka­dın­la­rın me­me kan­se­ri ko­nu­sun­da çok bi­linç­li dav­ran­ma­sı ge­re­ki­yor. 20’li yaş­lar­dan iti­ba­ren her ka­dı­nın ken­di ken­di­ne mu­aye­ne yap­ma­sı la­zım... >> Ba­zı ka­dın­lar, ken­di ken­di­ne mu­aye­ne­de ele kit­le gel­me­si­ne rağ­men, utan­dık­la­rı için he­ki­me baş­vur­mu­yor. Bu da has­ta­lı­ğın tüm vü­cu­da ya­yıl­ma­sı­na, te­da­vi için çok geç ka­lın­ma­sı­na ne­den ola­bi­li­yor. >> Çok ba­sit olan er­ken teşhis yön­te­miy­le ka­dın­lar me­me kan­se­rin­den ko­ru­na­bi­lir­ler. Ay­rı­ca ka­dın­la­rın 40’lı yaş­lar­dan iti­ba­ren de yıl­da bir kez ma­mog­ra­fi çek­tir­me­si ge­re­ki­yor. >> 12 il­de ku­ru­lan Kan­ser Er­ken Teş­his ve Ta­ra­ma Mer­kez­le­rin­de (KE­TEM) ma­mog­ra­fi üc­ret­siz çe­ki­li­yor. Ka­dın­la­rın ta­ki­bi el­den bı­rak­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. >> Er­kek­ler­den me­me kan­se­ri da­ha teh­li­ke­li, çün­kü me­me do­ku­su ol­ma­dı­ğı için has­ta­lık tüm vü­cu­da da­ha hız­lı ya­yı­lır. Me­me kan­se­ri ko­nu­sun­da er­kek­le­rin de ka­dın­lar ka­dar dik­kat­li ol­ma­sı, ken­di ken­di­ne mu­aye­ne yap­ma­la­rı önem­li... SAĞ­LIK OL­SUN Ha­fı­za­nın sin­si düş­ma­nı hi­per­tan­si­yon >> Prof. Dr. Tür­ker Şa­hi­ner, unut­kan­lı­ğı­nın far­kın­da ol­ma­yan, tan­si­yo­nu­nu iyi dü­zen­le­me­yen ve di­ya­be­ti olan ki­şi­ler­de, da­mar­sal bu­na­ma­nın çok hız­lı şe­kil­de iler­le­ye­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Şa­hi­ner, kon­trol al­tı­na alın­ma­yan yük­sek tan­si­yo­nun bi­li­nen en önem­li et­ki­le­ri­nin in­me, kalp kri­zi, böb­rek ra­hat­sız­lık­la­rı ve gör­me kay­bı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, hi­per­tan­si­yo­nun yol aç­tı­ğı bir baş­ka önem­li ra­hat­sız­lı­ğın da “da­mar­sal bu­na­ma’’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan unut­kan­lık ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bu ra­hat­sız­lı­ğın, da­mar­la­rın tı­kan­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gel­di­ği­ne işa­ret eden Prof. Dr. Şa­hi­ner, da­mar­sal bu­na­ma­nın, yük­sek tan­si­yon ve ko­les­te­ro­lün tüm vü­cut­ta, özel­lik­le kalp ko­ro­ner da­mar­la­rın­da za­man için­de tı­kan­ma yap­ma­sı ve tam tı­kan­ma ol­du­ğun­da, do­ku­nun ölü­mü­ne bağ­lı ola­rak ge­liş­ti­ği­ni ifa­de et­ti. UZMAN GÖRÜŞÜ Yeme bozukluğu cildin düşmanı >> Za­yıf ka­la­rak da­ha gü­zel gö­rün­mek gü­nü­müz­de pek çok ka­dı­nın en bü­yük ha­ya­li du­ru­mun­da. Özel­lik­le Av­ru­pa’da çok yay­gın olan bu dü­şün­ce ne­de­niy­le son dö­nem­ler­de bir­çok ka­dın Ano­rek­si­ya Ner­vo­za ve Bu­li­mi­ya Ner­vo­za ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ye­me bo­zuk­lu­ğu prob­le­mi ya­şı­yor. An­cak, psi­ki­yat­rik bir problem olan aşı­rı za­yıf ol­ma dü­şün­ce­si­nin fi­zik­sel be­lir­ti­le­ri ola­rak kar­şı­mı­za çı­kan bu iki ye­me bo­zuk­lu­ğu pek çok sağ­lık prob­le­mi­ne yol açar­ken, özel­lik­le cilt­te bü­yük tah­ri­bat mey­da­na ge­li­yor. Ye­me bo­zuk­luk­la­rı vü­cut­ta be­lir­gin tıb­bi komp­li­kas­yon­la­ra yol aç­mak­ta­dır­lar. Bun­la­rın ba­şın­da be­yin, kalp-da­mar sis­te­mi, sin­di­rim sis­te­mi, si­nir sis­te­mi, kan tab­lo­su, en­dok­rin sis­tem, me­ta­bo­liz­ma, ke­mik­ler ve diş­ler gel­mek­te­dir. Cilt­te ise sü­rek­li eli­ni ağ­zı­na so­ka­rak kus­ma gi­ri­şi­min­den do­la­yı ki­şi­le­rin el­le­ri­nin dış kıs­mın­da na­sır oluş­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, yük­sek asi­dik mi­de su­yu­nun et­ki­siy­le diş mi­ne­si eroz­yon­la­rı mey­da­na gel­mek­te­dir. Bun­la­rın ya­nı sı­ra cilt­te pek çok prob­lem or­ta­ya çı­kar. Cilt ku­ru­ma­sı da bu problemlerden bi­ri­dir. Ku­ru­luk renk ar­tı­şıy­la da­ha da sık gö­rü­lür. Bu gö­rü­nü­me ‘kir­li cilt’ de de­nil­mek­te­dir. Yağ be­zi ak­ti­vi­te­sin­de­ki azal­ma, hi­po­ti­ro­idi, vi­ta­min ve ele­ment ye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı cilt yağ­la­rın­da­ki azal­ma, bu du­rum­dan so­rum­lu­dur. Si­vil­ce ve so­ğuk el­ler ve ayak­lar da sık rast­la­nan bul­gu­lar­dan­dır. (...Dr. Bel­ma Bay­rak­tar Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı) İNCİ “-Ba­şa­rı bir güç ge­ti­rip, ar­ka­sın­dan da yal­nız­lı­ğa iti­yor... Güç­lü ol­du­ğu­nuz za­man yal­nız­lı­ğa mah­kum ka­lı­yor­su­nuz... Bir nok­ta­dan son­ra du­rum­dan şi­ka­yet­çi ol­mu­yor, ro­bot gi­bi ya­şı­yor­su­nuz...” (...Dem­let Aka­lın / Sa­nat­çı) MAR­KET De­Fac­to’dan öğ­ret­men­le­re he­di­ye >> ­De­Fac­to Ak­de­niz e­sin­ti­le­ri ta­şı­yan 2008-2009 son­ba­har-­kış ko­lek­si­yo­nuy­la öğ­ret­men­ler gü­nün­de tüm öğ­ret­men­le­re yüz­de 20 in­di­rim­li a­lış­ve­riş im­ka­nı su­nu­yor. ­Si­yah ren­gin vaz­ge­çil­mez­li­ği­ni u­nut­ma­yan De­Fac­to, zen­gin ko­lek­si­yon­la­rıy­la mo­dern şe­hir­li çiz­gi­si­ni Ak­de­niz e­sin­ti­le­riy­le har­man­lı­yor. ­De­Fac­to ye­şil, ca­mel, mor, ma­vi, sa­rı, tu­run­cu renk­le­riy­le öğ­ret­men­le­re gün i­çin­de ve ak­şam ka­tı­la­cak­la­rı da­vet­ler­de fark­lı ve ra­hat bir şık­lık su­nu­yor. SİZ­DEN GE­LEN­LER Albümünüz AH­MET VE AL­PE­REN ­Çif­te kav­rul­muş ya­kı­şık­lı­lar... A­le­min de­li­kan­lı­la­rı... Sü­per i­ki­li... Da­ha ne ­de­ni­le­bi­lir ki?... EMİR KOLÇAK A­i­le­si­nin göz be­be­ği do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun. (...­Na­zım & Nur­can KOL­ÇAK) Tarifiniz (...Dur­dah’ın da­mak ta­dı) AY­VA TAT­LI­SI MALZEMELER: >> 2 a­det ay­va >> 1 su bar­da­ğı şe­ker >> 1 su bar­da­ğı su >> 5-6 ay­va çe­kir­de­ği HAZIRLANIŞI: >> Ay­va­la­rın ka­buk­la­rı­nı so­yu­yo­ruz. Çe­kir­dek yu­va­cık­la­rı­nı çı­ka­rı­yo­ruz ve yı­kı­yo­ruz... ­Ten­ce­re­ye ay­va­la­rı di­zi­yo­ruz. Ü­ze­ri­ne şe­ker ser­pi­yo­ruz. ­Su­yu ve ay­va çe­kir­dek­le­ri­ni ek­li­yo­ruz. Kı­sık a­teş­te ay­va­lar pem­be­le­şin­ce­ye ka­dar (yak­la­şık 2 sa­at ka­dar) pi­şi­ri­yo­ruz. ­Pi­şen ay­va­la­rı ta­bak­la­ra ko­yu­yo­ruz (Ay­va çe­kir­dek­le­ri­ni i­çi­ne koy­ma­mı­zın se­be­bi; şer­be­ti jö­le kı­va­mın­da ve ren­gi kır­mı­zı ol­sun di­ye). ­Kay­mak­la ve ce­viz­le ser­vis ya­pı­yo­ruz. Şiiriniz (...Yel­da Ka­ra­taş’ın sa­tır­la­rı) AŞK İ­LE BİR DA­HA El­le­riy­le öl­çü­yor her­kes bi­li­yo­rum ­Bir ma­sa­nın kalp­te­ki bü­yük­lü­ğü­nü A­ma her aş­kın so­nu­na ke­fil bu­lun­mu­yor ­Ne ek­le­sem u­cu­na yet­mi­yor ha­tı­ra­la­rın ­Han­gi aşk ya­rım kal­mış ki ­Bir han­çer çe­kil­diy­se kal­bi­miz­den ­De­li ser­çe se­rin­li­ği uç­tuy­sa gö­ğe ­Han­gi aşk bo­şa ça­lın­mış du­da­ğı­mız­dan O ya­ra­lı he­ce ­Göz­le­riy­le öl­çü­yor her­kes bi­li­yo­rum ­Bir so­ka­ğın yal­nız­lı­ğı­nı Ah o yaz ge­ce­si­ni sor­gu­lar­ken cep­le­rim­de el­le­rim ­Bel­ki bin kez böy­le şi­ir ya­zı­yo­rum Ah kal­bim­le so­ru­yo­rum bir da­ha Ay­rı­lık mı öl­çer bir aş­kın ya­şan­mış­lı­ğı­nı Aşk i­le bir da­ha... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT