BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU SESE KULAK VERİN

BU SESE KULAK VERİN

Sa­ha i­çin­de ye­re yı­ğı­la­rak her­ke­si kor­ku­tan Ar­da Tu­ran, “Ü­ze­ri­miz­de çok bas­kı var. Ba­zı şey­ler de­ğiş­me­li” de­diSa­ha i­çin­de ye­re yı­ğı­la­rak her­ke­si kor­ku­tan Ar­da Tu­ran, “Ü­ze­ri­miz­de çok bas­kı var. Ba­zı şey­ler de­ğiş­me­li” de­di STRE­SE SO­KU­YOR­LAR İs­tan­bul B. Be­le­di­yes­por’la oy­na­dı­ğı ma­çın 77. da­ki­ka­sın­da fe­na­la­şa­rak ye­re yı­ğı­lan ve bü­tün Tür­ki­ye’ye bü­yük kor­ku ya­şa­tan Ar­da Tu­ran, dün ta­bur­cu ol­du. Has­ta­ne­de so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ran genç yıl­dız, du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, özel­lik­le med­ya­nın tu­tu­muy­la il­gi­li is­ya­nı­nı di­le ge­tir­di. Söz­le­ri­ne “Çok iyi­yim. Her şey yo­lun­da. Bü­tün tah­lil ve tet­kik­ler ya­pıl­dı, bir so­run yok. Sa­de­ce stres ve yor­gun­lu­ğa da­ya­lı bir so­run ya­şa­dım” di­ye baş­la­yan Ar­da, da­ha son­ra şun­la­rı söy­le­di: “Tür­ki­ye’de fut­bol oy­na­yıp da stres­li ol­ma­mak im­kan­sız, ta­bii biz de duy­gu­sal in­san­la­rız. Ha­ka­ret de­re­ce­si­ne va­ran eleş­ti­ri­ler ol­du­ğu za­man, is­ter is­te­mez bu duy­gu­la­rı ba­zen yo­ğun ya­şı­yo­ruz.” BİR AY­DIR UY­KU­SU­ZUM “Sa­de­ce bi­raz ka­fa ola­rak yor­gu­num. Sa­de­ce 1 ay­dır uy­ku sı­kın­tı­sı çe­ki­yo­rum, ge­ce­le­ri ra­hat uyu­ya­mı­yo­rum, ne­den ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­rum. Her­hal­de bi­ri­le­ri­nin ca­nı­nı yak­tım ya da bi­ri bi­zim ca­nı­mı­zı ya­kı­yor. Maç­ta da aşı­rı efor sarf et­tim. Sü­rek­li üst üs­te atı­lan de­par­lar olu­yor. O ara­da den­ge­yi sağ­la­ya­ma­yın­ca ve­ya din­le­ne­me­yin­ce böy­le şey­ler ola­bi­li­yor. Sı­kın­tı his­se­din­ce bir ara çık­mak is­te­dim ama be­nim için for­mam çok de­ğer­li. Onu elim­den gel­di­ğin­ce üs­tüm­de ta­şı­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. 1 da­ki­ka­sı bi­le be­nim için önem­li. Ken­di­mi bi­raz iyi his­se­din­ce sa­ha­nın için­de kal­mak is­te­dim. Son bir de­par da­ha atın­ca da nab­zım 130’a yük­sel­di.” PSİ­KO­LO­JİK SI­KIN­TIM VAR “Ama nor­mal. Uy­ku­suz bir vü­cut. Her şey­den ön­ce be­nim psi­ko­lo­jik ola­rak sı­kın­tı ya­şa­dı­ğım bir dö­nem. Ai­lem ve ar­ka­daş­la­rım ol­ma­sa her­hal­de da­ha çok sı­kın­tı­lar ya­şa­rım. Tür­ki­ye’de maç kay­bet­ti­ğin za­man so­ka­ğa da­hi çı­ka­mı­yor­sun. Ar­tık bu man­ta­li­te­yi de­ğiş­tir­me­miz la­zım. Ben duy­gu­sal bir ada­mım. Ne za­man dı­şa­rı ve­ya ye­me­ğe çık­sak hep bir so­run olu­yor. Ba­zı du­rum­lar­da in­san­lar sa­na doğ­ru düz­gün say­gı duy­mu­yor­lar. Ar­tık is­ter is­te­mez kas­ti şey­ler arı­yor­sun. Sa­de­ce bu ül­ke­de çok faz­la genç fut­bol­cu ye­tiş­mi­yor. Bir spor ya­za­rı­nın da, bir genç fut­bol­cu­nun da kıy­me­ti bi­lin­me­si la­zım.” FUT­BO­LU BI­RA­KI­RIM “Her­ke­si bi­raz­cık da­ha du­yar­lı ol­ma­ya da­vet edi­yo­rum. Ya­zı­lan­la­ra üzül­mü­yo­rum ama ya­zı­lan­lar so­kak­ta­ki in­san­la­rı et­ki­li­yor. Ha­ya­tım bo­yun­ca al­kol kul­lan­ma­dım, her tür­lü al­ko­lü kul­lan­dı di­ye ya­zı­yor­lar. Şu ana ka­dar ağ­zı­ma iç­ki bi­le sür­me­dim. Ba­na bir de­fa iç­ki ver­di­ği­ni id­di­a eden bir gar­son, me­kan sa­hi­bi var­sa ben ya­rın fut­bo­lu bı­ra­ka­ca­ğım. Bir de­fa si­ga­ra kul­lan­ma­dım. Biz bir şey­le­re dik­kat edi­yor­sak, ba­zı in­san­lar da bir şey­le­re dik­kat et­me­li. So­nuç­ta bir­çok genç fut­bol­cu var. Bu fut­bol­cu­lar so­ka­ğa bi­le çı­ka­mı­yor­lar, ye­me­ğe bi­le gi­de­mi­yor­lar. Ne­den hep bu kor­ku yü­zün­den. Da­ha son­ra bu kor­ku öz­gü­ven­le­ri­ne de yan­sı­yor.” HER ŞE­Yİ KA­FA­YA TA­KI­YOR Ar­da’nın ba­ba­sı Ad­nan Tu­ran ise oğ­lu­nun din­le­me­mek­ten şi­ka­yet­çi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ar­da’nın duy­gu­sal bir ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ad­nan Tu­ran, “Ar­da ya­pı­sı ge­re­ği ço­ğu şe­yi ka­fa­sı­na ta­kı­yor. Ai­le­de ve­ya ta­kım­da olan en ufak bir prob­le­mi ka­fa­sın­da çok bü­yü­tü­yor. Son haf­ta­lar­da da din­lene­me­mek­ten şi­ka­yet edi­yor­du. An­ne­si­ne ve ba­na ‘Çok yo­rul­dum bi­raz ara ol­sa da din­le­ne­bil­sem’ di­yor­du” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Öte yan­dan Ar­da’nın dok­to­ru Prof. Dr. En­gin Çak­mak­çı, “Şu an için ha­ya­ti risk ta­şı­yan bir du­rum söz ko­nu­su de­ğil. Fut­bol oy­na­ma­sı­na en­gel bir du­rum da yok” di­ye ko­nuş­tu. > Ercan YILDIZ Kimyası bozuldu >> Aşı­rı stres ve yor­gun­luk se­be­biy­le has­ta­ne­lik olan Ar­da Tu­ran’ın son gün­ler­de üst üs­te ya­şa­dı­ğı olay­lar ade­ta kim­ya­sı­nı boz­du. Se­zon ba­şın­dan be­ri 10 lig, 5 Av­ru­pa Ku­pa­sı, 2 Tür­ki­ye Ku­pa­sı, 4’ü de mil­li maç ol­mak üze­re top­lam 21 kar­şı­laş­ma­da for­ma gi­yen genç yıl­dız, yo­ğun maç tem­po­sun­dan çok et­ki­len­di. 4-1’lik F.Bah­çe ye­nil­gi­si­ni de haz­me­de­me­yen Ar­da, bu du­ru­mu ka­fa­sı­na çok ta­kar­ken ge­ce­le­ri uy­ku da uyu­ya­ma­dı. >> Ka­dı­köy’de­ki der­bi­de sa­rı-la­ci­vert­li tri­bün­le­rin kü­für­lü te­za­hü­ra­tı­na tep­ki gös­te­ren genç yıl­dız, so­yun­ma oda­sın­da da Sel­çuk’la tar­tış­ma ya­şa­dı. Ar­da’yı en çok ya­ra­la­yan ise med­ya ol­du. Ba­zı spor ya­zar­la­rı­nın, sa­ha için­de­ki fut­bo­lun­dan zi­ya­de ma­ga­zin ba­sı­nın­da hak­kın­da çı­kan id­di­ala­rı öne sü­re­rek eleş­tir­me­si, genç yıl­dı­zı kah­ret­ti. Ma­ga­zin ba­sı­nı­na sü­rek­li mal­ze­me ol­mak da Ar­da’yı en çok üzen ko­nu­la­rın ba­şın­da ge­li­yor. UZ­MAN NE Dİ­YOR? Doç.Dr.Meh­met E­ren “St­re­sin te­tik­le­di­ği ritm bo­zuk­lu­ğu” Si­ya­mi Er­sek Gö­ğüs ve Kalp Da­mar Cer­ra­hi­si Mer­ke­zi Kar­di­yo­lo­ji Kli­nik Şe­fi Doç.Dr. Meh­met Eren: “Bu, sa­ha­da ölen Marc-Vi­vi­en Fe­o’nin­ki gi­bi bir kro­ner ar­ter ra­hat­sız­lı­ğı de­ğil. Şü­kür ki mes­lek ica­bı stres al­tın­da olan ki­şi­ler­de gö­rü­len ritm bo­zuk­lu­ğu, ya­ni kal­bin elek­trik­sel ak­ti­vi­te­siy­le il­gi­li an­lık bir ra­hat­sız­lık. Nor­mal ya­şan­tı­sı olan in­san da bu ka­dar stres al­tın­da ritm bo­zuk­lu­ğu ya­şa­ya­bi­lir. Önem­li olan böy­le du­rum­lar­da vü­cu­du din­len­dir­mek ve özel­lik­le, (stres, çay, kah­ve, si­ga­ra, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı ve al­kol tü­ke­ti­mi) gi­bi uya­rı­cı­lar­dan uzak dur­mak­tır. Ak­si tak­dir­de is­ten­me­yen du­rum­lar­la kar­şı­la­şı­la­bi­lir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT