BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çifte sevinç

Çifte sevinç

G.Sa­ray’da, Be­le­di­ye ma­çın­da sa­kat­la­na­rak kol­tuk değ­nek­le­riy­le stat­tan ay­rı­lan Meh­met To­pal ve Lin­coln’den ge­len iyi ha­ber ca­mi­ayı ra­hat­lat­tı.LİN­COLN-TO­PAL MÜJ­DE­Sİ G.Sa­ray’da, Be­le­di­ye ma­çın­da sa­kat­la­na­rak kol­tuk değ­nek­le­riy­le stat­tan ay­rı­lan Meh­met To­pal ve Lin­coln’den ge­len iyi ha­ber ca­mi­ayı ra­hat­lat­tı. İki oyun­cu­nun çe­ki­len MR’la­rın­da sa­kat­lık­la­rı­nın çok cid­di ol­ma­dı­ğı ve An­ka­ras­por ma­çın­da oy­na­ya­bi­le­cek­le­ri öğ­re­nil­di. Bur­kul­ma so­nu­cu ayak bi­le­ğin­de yay­gın ödem olu­şan Lin­coln’ün, aya­ğın­da kı­rık ol­ma­dı­ğı an­cak yu­mu­şak do­ku ya­ra­lan­ma­sı bu­lun­du­ğu tes­pit edil­di. BA­RIŞ TA­KIM­LA ÇA­LIŞ­TI Aya­ğı bur­ku­lan Meh­met To­pal’ın du­ru­mu­nun da kor­ku­la­cak de­re­ce­de ol­ma­dı­ğı bu oyun­cu­nun haf­ta so­nu for­ma gi­ye­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Öte yan­dan uzun sü­re­dir sa­ha­lar­dan uzak olan Ba­rış Öz­bek’in, dün­kü an­tren­man­da ta­kım ar­ka­daş­la­rı ile bir­lik­te yer al­ma­sı tek­nik he­ye­ti çok se­vin­di­rir­ken, mil­li ta­kım kamp­la­rı­na da­vet edi­len Ay­han, Sab­ri, Ha­kan Bal­ta, Ke­well, Mei­ra, De Sanc­tis ve Ba­ros ça­lış­ma­da yer al­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT