BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Urfalıyam ezelden...

Urfalıyam ezelden...

­Şan­lı­ur­fa’da yö­ne­ti­mi bir üst li­ge çık­mış ve ta­kı­mı­nı o­ra­ya ta­şı­ma­ya ça­lı­şan bir yö­ne­tim an­la­yı­şı gör­düm ve ya­şa­dım. Üs­te­lik i­ki gün ön­ce kö­kü ve ba­ğım­lı­lı­ğı ay­nı be­le­di­ye­ye a­it o­lan i­ki ta­kı­mın “er­kek­çe” ma­çı­nı ya­şa­yın­ca bir kez da­ha an­la­dım ki yö­re in­sa­nı “de­li­kan­lı”nın k­ra­lı­dır. Şan­lı­ur­fa ta­kı­mı yen­se p­lay­-off i­çin a­dı­nı yaz­dı­ra­cak bel­ki de. A­ma ra­ki­bi id­di­a­sı ol­ma­sa bi­le ma­çı bı­rak­mı­yor ve ra­ki­bi­nin i­ki maç­ta 6 pu­a­nı­nı a­lı­ve­ri­yor. Sa­de­ce bu so­nuç bi­le ma­dal­ya ge­rek­ti­rir...­Şan­lı­ur­fa’da yö­ne­ti­mi bir üst li­ge çık­mış ve ta­kı­mı­nı o­ra­ya ta­şı­ma­ya ça­lı­şan bir yö­ne­tim an­la­yı­şı gör­düm ve ya­şa­dım. Üs­te­lik i­ki gün ön­ce kö­kü ve ba­ğım­lı­lı­ğı ay­nı be­le­di­ye­ye a­it o­lan i­ki ta­kı­mın “er­kek­çe” ma­çı­nı ya­şa­yın­ca bir kez da­ha an­la­dım ki yö­re in­sa­nı “de­li­kan­lı”nın k­ra­lı­dır. Şan­lı­ur­fa ta­kı­mı yen­se p­lay­-off i­çin a­dı­nı yaz­dı­ra­cak bel­ki de. A­ma ra­ki­bi id­di­a­sı ol­ma­sa bi­le ma­çı bı­rak­mı­yor ve ra­ki­bi­nin i­ki maç­ta 6 pu­a­nı­nı a­lı­ve­ri­yor. Sa­de­ce bu so­nuç bi­le ma­dal­ya ge­rek­ti­rir... Ben Ur­fa­lı de­ği­lim... O­ra­sı i­le hiç­bir ak­ra­ba­lık ba­ğım ol­ma­dı­ğı gi­bi, en u­fak bir i­liş­kim ol­ma­mış­tır mes­lek ha­ya­tım­da... A­ma Ur­fa­lı ol­dum çık­tım bir gün­de... ­Har­ran o­va­sı­nı, Har­ran in­sa­nı­nı gör­düm. Ur­fa yö­re­si­nin sev­da i­le yı­ka­nıp sa­bır i­le ku­ru­lan­mış in­sa­nı­nı ta­nı­dım. Ur­fa’yı ve Ur­fa­lı­yı gez­dim, do­laş­tım... ­Kav­ruk Har­ran­lı­yı, E­ti­le­rin zen­gi­ni­ni ce­bin­den çı­ka­ran zen­gin Ur­fa­lı­yı ta­nı­dım. Ce­bin­den ön­ce gön­lü­nü a­çan in­sa­nı ta­nı­dım. ­Hay­ran kal­dım ve çok et­ki­len­dim... İ­ki ku­lü­bün yö­ne­ti­mi­ni ya­şa­dım. Fut­bo­la gö­nül ve­ren in­san­la­rın te­rö­rün bi­le uğ­ra­ma­ya ce­sa­ret e­de­me­di­ği şeh­rin, pey­gam­ber­ler di­ya­rı­nın kut­sal me­kan­la­rın­da iç i­çe ya­şa­yan, ba­rı­şı sin­dir­miş ve ta­ham­mü­le bi­le hiç ge­rek ol­ma­yan ger­çe­ği­ni ya­şa­dım. İ­ki ta­kı­mın, be­le­di­ye kö­ken­li ol­ma­sı­na rağ­men sev­gi ve an­la­yı­şı e­sir­ge­me­den mert­çe mü­ca­de­le­si­ne ta­nık ol­dum. Şeh­rin o­ya­lan­mak i­çin de­ğil, sos­yal bir et­kin­lik ol­du­ğu i­çin fut­bo­la o­lan tut­ku­su­nu gör­düm ve to­pa o­lan tut­ku­mu yı­ka­dım... ­Sı­ra ge­ce­si­ni ya­şar­ken kay­yum­lar­dan kur­ta­rı­lan fut­bol ta­kı­mı­nın ne ka­dar tut­kal ol­du­ğu­nu bi­re­bir gör­düm ay­rı dün­ya­la­rın in­sa­nı gi­bi gö­rü­nen kat­man­la­rın a­ra­sın­da... ­Bü­yük ol­ma­nın çok pa­ra har­ca­mak­la, med­ya­da çok yer ve za­man iş­gal et­mek­le bir il­gi­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı gör­düm. Bü­yük ol­ma­nın in­sa­ni de­ğer­ler­le o­la­bi­le­ce­ği­ni gör­düm ve Türk fut­bo­lu a­dı­na se­vin­dim. Ur­fa’da, tüm on­lar gi­bi o­lan “Ur­fa­la­rı” çöz­düm... ­Met­ro­pol­ler­den ne ka­dar u­zak­la­şır­sa­nız, o ka­dar in­sa­ni ger­çek­le­re, al­çak­gö­nül­lü­lü­ğe ve yi­ti­ril­miş de­ğer­le­re u­la­şa­bi­le­ce­ği­mi­zi gör­düm... ­Ve ra­hat­la­dım... ­Me­ğer ben e­zel­den Ur­fa­lıy­mı­şım ya­hu... ­Ha­be­rim yok­muş... Ağa­cı kurt, in­sa­nı dert yer Du­va­rı nem, in­sa­nı gam yı­kar... Ya­kın geç­mi­şin­de kay­yum­la­ra düş­müş ku­lüp. Teş­ki­lat­tan oyun pa­ra­sı­nı ala­ma­mış da ha­ciz ko­nu­la­ma­yan KDV’si ile oya­la­nır ol­muş. Yok ol­mak üze­rey­ken kül­le­rin­den doğ­muş. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Eş­ref Fa­kı­ba­ba top­la­mış şeh­ri et­ra­fı­na. Ur­fas­por’a Ha­bib As­lan, Be­le­di­yes­por’a Fev­zi Yü­ce­te­pe baş­kan ol­muş. Va­li Yu­suf Ya­vaş­ça da kır­gın ama yi­ne de işin için­de. El ele ver­miş­ler bu­gün pa­ra­la­rı bı­ra­kın, prim­le­ri bi­le gü­nün­de öde­nen bir ku­lüp ol­muş­lar. Meh­met Şa­han Şan­lı­ur­fas­por’a, İh­san Ka­ra­bu­lut ise Be­le­di­yes­por’a ho­ca ol­muş­lar. İlk ya­rı­da Ur­fas­por’un yıl­lar­ca for­ma­sı­nı gi­yen Ka­ra­bu­lut, iki kır­mı­zı, bir çu­val sa­rı kar­tın çık­tı­ğı maç­ta 4-1 yen­miş ken­tin “esas oğ­la­nı” olan, baş­rol oy­na­yan Ur­fas­por’u. İki gün ön­ce bir da­ha... Ya­ni da­nı­şık­lı dö­vü­şü de ken­di­le­ri­ne ye­di­re­me­miş­ler... Kü­für yok... Ur­fas­por İkin­ci Baş­ka­nı Ke­mal Sa­ra­coğ­lu müt­hiş bir in­san. Ba­sın Söz­cü­sü Ömer Ka­pak­lı ise tüm gü­cü­nü ve me­sa­isi­ni ver­miş bu işe... O muh­te­şem Har­ran Üni­ver­si­te­si­nin rek­tö­rü İb­ra­him Ha­lil Mut­lu da ucun­dan tu­tu­yor bu sev­gi­nin. Yu­ma­ğın ipi­ni ya­ka­la­mış­lar ve sö­kü­yor da sö­kü­yor­lar... Çi­le bi­te­cek bel­li ki. El al­tın­dan de­ğil, açık açık ba­şa­rı is­ti­yor­lar... Bir de muh­te­şem bir stat bi­tir­miş­ler ki, hâ­lâ hiz­me­te açıl­ma­ma­sı gü­nah... Ne 19 Ma­yıs, ne de Ka­mil Ocak... Bir abi­de san­ki... İş kal­mış teş­ki­la­tın dür­tül­me­si­ne... Her ge­çen gün bir gü­nah­tır o stat­ta bir fut­bol ma­çı yap­ma­dan. Sta­dıy­la, in­sa­nıy­la, yö­ne­ti­miy­le, şeh­rin ate­şiy­le Ur­fa çok­tan Bank As­ya’ya çık­mış da, he­nüz ta­kı­mın ha­be­ri yok si­zin an­la­ya­ca­ğı­nız... Bir de bi­zim Hay­di Ma­ça eki­bi­nin Ur­fa aya­ğın­da­ki Mus­ta­fa Ça­dır­cı var ki, ha­sın­dan ga­ze­te­ci ve te­le­viz­yon­cu. Her­ke­se şük­ran, ba­na bil­me­di­ği­mi ta­nıt­tık­la­rı için ve Türk fut­bo­lu adı­na bit­ti­ği­ni san­dı­ğım de­ğer­le­rin hâ­lâ var ol­du­ğu­nu gös­ter­dik­le­ri için... >> ­Yo­rum­cu­lar mil­li ta­kı­mı Be­nim ga­ze­tem­de­ki­le­ri yaz­ma­ya­ca­ğım, ta­ra­fım çün­kü... An­cak, maç ön­ce­si ve son­ra­sı yo­rum an­la­yı­şı­na çok bü­yük fark­lı­lık­lar ge­ti­ren, ka­le­mi ve söy­le­miy­le es­ki­le­ri de­mo­de bı­ra­kan müt­hiş ar­ka­daş­lar var son gün­ler­de. U­ğur Me­le­ke‘yi hiç o­ku­yup din­le­di­niz mi?.. Ha­yır di­yen­ler çok şey kay­be­di­yor. Gök­men Öz­de­mir ha­ke­za... Ha­kan Ya­şar, Meh­met De­mir­kol ve Tay­fun Ba­yın­dır çok fark­lı so­luk­lar ve­ri­yor ba­na... ­Bu ta­kı­mın kap­tan­lı­ğı­na da son ay­la­rın en form­da is­mi Al­tan Tan­rı­ku­lu‘nu o­tur­tu­yo­rum. ­San­ki ben “s­por yo­rum­cu­la­rı seç­me ve de­ğer­len­dir­me ku­ru­lu” baş­ka­nıy­mı­şım gi­bi ol­du a­ma bu kö­şe be­nim siz­ler­le her şe­yi pay­laş­tı­ğım yer­dir. ­Ken­di­me bu hak­kı o ne­den­le ta­nı­yo­rum. ­Bu ar­ka­daş­la­ra za­man a­yı­rın lüt­fen... >> POST­-İT: ­Li­gin şif­re­si çö­zü­lü­yor Yu­nus Yıl­dı­rım Fe­ner­bah­çe a­ley­hi­ne pe­nal­tı ver­me­di, Sel­çuk De­re­li de Ga­la­ta­sa­ray le­hi­ne... ­Bi­ri ve­ril­me­yen­le ka­zan­dı, di­ğe­ri ve­ril­me­ye­ne rağ­men ka­zan­dı. Yıl­dı­rım, ge­çen se­zon yi­ne Fe­ner­bah­çe’nin An­ka­ras­por ma­çı­nın ha­ke­miy­di ve ay­nı yo­ru­mu yi­ne ay­nen yap­mış­tı... ­Li­gin şif­re­si çö­zül­dü ga­li­ba... >> ­Ce­na­ze le­va­zı­mat­çı­sı ye­nil­di ­Bu ben­zet­me­yi ıs­rar­la ya­pı­yo­rum, u­ma­rım kim­se a­lın­mı­yor­dur. An­ka­ras­por’u, Fe­ner­bah­çe maç­la­rı son­ra­sın­da top­la­dı­ğı ve def­net­ti­ği ce­na­ze­ler ne­de­niy­le “bel­ki ka­ba” a­ma doğ­ru ol­du­ğu­na i­nan­dı­ğım bir “teş­bih” du­ru­mun­da bı­rak­mış­tım. Teş­bih­te ha­ta ol­maz­mış... ­Fe­ner­bah­çe’nin ar­ka­sın­dan ta­kım­la­rı bir bir top­ra­ğa ve­ren An­ka­ras­por, so­nun­da öl­dü de­ni­len Fe­ner­bah­çe’ye ve bit­ti de­ni­len Ro­ber­to Car­los‘a fe­na tos­la­dı. ...Ve o­nu def­net­ti­ler... >> S-ÖZ “Her şey in­ce­lik­ten a­ma in­san ka­ba­lık­tan kı­rı­lır...” BİR TÜRK A­TA­SÖ­ZÜ >> Bur­sa dep­las­ma­nı ve oy­na­nan o­yu­nu muh­te­şem an­la­tan i­ki ke­li­me bu ga­ze­ten çık­tı: “KU­RU GÜ­RÜL­TÜ...” Ba­zen i­ki ke­li­me bir ro­ma­na be­del o­la­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT