BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pi­ya­sa­yı can­lan­dır­mak i­çin

Pi­ya­sa­yı can­lan­dır­mak i­çin

Pi­ya­sa­lar ye­ter ki can­lan­sın di­ye geç­miş­te ben­ze­ri sı­kın­tı­la­rı ya­şa­yan ül­ke­ler ne­ler yap­mış.. Me­se­la bir ta­ne­si va­tan­da­şın kre­di kar­tı borç­la­rı­nı ve tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­ni sı­fır­la­mış.Pi­ya­sa­lar ye­ter ki can­lan­sın di­ye geç­miş­te ben­ze­ri sı­kın­tı­la­rı ya­şa­yan ül­ke­ler ne­ler yap­mış.. Me­se­la bir ta­ne­si va­tan­da­şın kre­di kar­tı borç­la­rı­nı ve tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­ni sı­fır­la­mış. Hep­si­ni ka­pat­mış. Bu bi­ze uyar mı? Uy­maz.. He­sap­sız ki­tap­sız gi­den­le­ri ko­ru­mak gi­bi olur. Aya­ğı­nı yor­ga­nı­na gö­re uza­tan­lar ce­za­lan­dı­rıl­mış gi­bi olur. Bir baş­ka­sı emek­li­le­re ve ka­mu ça­lı­şan­la­rı­na yük­sek zam yap­mış. Öze­ti: Ye­ter ki har­ca­yın. Bu bi­ze uyar mı? Uy­maz gi­bi gö­rü­nü­yor. Pe­ki ça­lı­şan­lar­dan al­tı ay, du­ru­ma ve ge­liş­me­le­re gö­re 12 ay ver­gi, SSK pri­mi, iş­siz­lik si­gor­ta­sı ke­sin­ti­si ya­pıl­ma­ya­cak.. den­se bi­ze uyar mı? Azı­cık uyar gi­bi gö­rü­nü­yor. Pay­la­şı­mı na­sıl ola­cak? Ka­ğıt üze­rin­de ke­sin­ti kim­den ya­pı­lı­yor­sa ona kal­mış gi­bi ola­cak. Hem iş­ve­re­nin yü­kü aza­la­cak hem ça­lı­şa­nın eli­ne bi­raz da­ha, bi­raz­dan epey faz­la pa­ra ge­çe­cek. Böy­le bir dü­şün­ce ol­ma­sa da uma­rım üze­rin­de ça­lı­şan­lar.. ye­dek plan ola­rak bir ke­nar­da dur­sun, di­yen­ler var­dır. Ma­li­ye­ti ne olur, ne­re­den kar­şı­la­nır.. Bu­na kar­şı­lık ge­ti­ri­si ne olur.. Su­is­ti­mal ih­ti­mal­le­ri ne­dir.. Üs­tün­de ça­lış­ma­nın kim­se­ye bir za­ra­rı ol­maz. Opel, da­ra düş­tüm, 26 bin ki­şi­yi iş­ten çı­ka­ra­ca­ğım, di­yor. Fe­de­ral hü­kü­met.. Aman ace­le et­me, otu­rup mü­za­ke­re ede­lim, ne­ler ya­pı­la­bi­lir ba­ka­lım, di­yor. Opel, 1 mil­yar eu­ro ve­rir­se­niz bir çı­kış yo­lu bu­la­bi­li­riz, di­yor. Biz ki­ra­cı ev sa­hi­bi avı­na çı­kı­yo­ruz. Ka­yıt al­tı­na ala­ca­ğız, ver­gi ala­ca­ğız.. Hiç al­ma­sak ne olur.. Al­ma­mak bir ya­na bir yıl sü­rey­le iş ye­ri ki­ra­la­rın­dan sto­pa­jı kal­dır­sak.. Kal­dı­rı­lan sto­paj ka­dar ki­ra­la­yan­lar­dan da in­di­rim ta­lep et­sek.. İş ye­ri de­ne­ti­mi ya­pı­yo­ruz.. Aca­ba ka­yıt dı­şı ça­lı­şan var mı.. üç ve­rip 2 ya­zan var mı.. Bu de­ne­tim­ler­le eli­ni­ze ge­çen bir şey ol­du mu? Bul­du­nuz, ih­tar et­ti­niz, ce­za kes­ti­niz de eli­ni­ze bir şey geç­ti mi? Hiç ra­di­kal ka­rar­la­rı­mız ola­ma­dı. Her­ke­si şa­şır­tan ka­rar.. Ha­zır fır­sat, ver­gi oran­la­rı­nı ma­kul ha­le çek­mek gi­bi... Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den alı­nan ÖTV’yi in­dir­mek gi­bi.. As­ga­ri üc­re­ti ver­gi­den mu­af tut­mak gi­bi.. Ça­lı­şan­dan tek ka­lem ver­gi alı­nır, o da yüz­de on de­mek gi­bi.. Al­lah’tan eko­no­mi­nin ya­rı­sı ka­yıt dı­şın­da.. İn­san­lar ka­yıt dı­şın­da­ki kıs­mın­da ne­fes alı­yor.. Dü­rüst­lü­ğe he­ves­le­nen­le­rin de ca­nı çı­kı­yor. Ba­ri şart­la­rı eşit­le­ye­cek ça­re­ler üre­tin.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT