BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­do­ğan, Av­ru­pa Nük­le­er A­raş­tır­ma Mer­ke­zi’ni gez­di

Er­do­ğan, Av­ru­pa Nük­le­er A­raş­tır­ma Mer­ke­zi’ni gez­di

Erdoğan ailesi, CERN direktörü Aymar’dan bilgi aldı.Erdoğan ailesi, CERN direktörü Aymar’dan bilgi aldı. > CE­NEV­RE İs­viç­re’nin Ce­nev­re ken­tin­de­ki Av­ru­pa Nük­le­er Araş­tır­ma Mer­ke­zi’ni (CERN) zi­ya­ret eden Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, onur def­te­ri­ni im­za­la­dı. Er­do­ğan, onur def­te­ri­ne, “Tür­ki­ye, 1956’dan bu ya­na göz­lem­ci sta­tü­sün­de CERN ile ya­kın iş­bir­li­ği için­de­dir. Türk bi­lim adam­la­rı­nın çe­şit­li pro­je­ler­de gö­rev al­ma­la­rı­nın hem CERN hem Tür­ki­ye için önem­li bir fır­sat oluş­tur­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Mev­cut iş ­bir­li­ği­mi­zi sür­dür­me ve da­ha da güç­len­dir­me is­te­ğin­de ol­du­ğu­mu­zu ifa­de et­mek is­te­rim. Bü­yük Had­ron Çar­pış­tı­rı­cı­sı de­ne­yi baş­ta ol­mak üze­re mer­ke­zin bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rın bi­li­me ye­ni ufuk­lar aça­ca­ğı­na ve in­san­lı­ğa hiz­met ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum” di­ye yaz­dı. Baş­ba­kan, ken­di­si­ne mer­kez hak­kın­da bil­gi ve­ren CERN Ge­nel Mü­dü­rü Ro­bert Ay­mar’a, zi­ya­re­tin anı­sı­na iş­le­me­li bir ta­bak ver­di. Ay­mar da Er­do­ğan’a sa­nal bel­lek kar­tı ve ka­lem he­di­ye et­ti. Er­do­ğan, da­ha son­ra ens­ti­tü­de ça­lı­şan, Ka­li­for­ni­ya Üni­ver­si­te­si’nden Türk bi­lim ada­mı Prof. Dr. Sa­mim Er­kan ta­ra­fın­dan mer­kez­de di­ğer Türk bi­lim adam­la­rı ve öğ­ren­ci­ler­le ta­nış­tı­rıl­dı. Er­do­ğan, ens­ti­tü gö­rev­li­le­rin­ce de­ney ya­pı­lan ala­nı ve ana hız­lan­dı­rı­cı tü­ne­li de gez­di. Ge­zi­ye, Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Ay­dın ile AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ege­men Ba­ğış’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu he­yet eş­lik et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT