BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti he­ye­ti Çin’de

AK Par­ti he­ye­ti Çin’de

Ada­na mil­let­ve­ki­li Den­gir Mir Meh­met Fı­rat baş­kan­lı­ğın­da­ki AK Par­ti he­ye­ti, Çin Ko­mü­nist Par­ti­si’nin (ÇKP) da­vet­li­si ola­rak Pe­kin’e gel­di.Ada­na mil­let­ve­ki­li Den­gir Mir Meh­met Fı­rat baş­kan­lı­ğın­da­ki AK Par­ti he­ye­ti, Çin Ko­mü­nist Par­ti­si’nin (ÇKP) da­vet­li­si ola­rak Pe­kin’e gel­di. Fı­rat, iki par­ti ara­sın­da uzun sü­re­dir her yıl kar­şı­lık­lı zi­ya­ret­ler ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ÇKP yet­ki­li­le­riy­le dün­ya­da­ki son si­ya­si ge­liş­me­le­ri ele ala­cak­la­rı­nı ve gö­rüş­me­le­rin esa­sı­nı kü­re­sel eko­no­mik kri­zin oluş­tur­ma­sı­nı bek­le­di­ği­ni” söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT