BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DENİZLİ: EKSİYE DÜŞTÜ

DENİZLİ: EKSİYE DÜŞTÜ

Mus­ta­fa De­niz­li “Şam­pi­yon­luk için 2.3 pu­an or­ta­la­ma­sı ye­ter” de­miş­ti. Sağ­lam dö­ne­min­de 2.3 olan pu­an or­ta­la­ma­sı De­niz­li ile 1.6’ya gerilediMus­ta­fa De­niz­li “Şam­pi­yon­luk için 2.3 pu­an or­ta­la­ma­sı ye­ter” de­miş­ti. Sağ­lam dö­ne­min­de 2.3 olan pu­an or­ta­la­ma­sı De­niz­li ile 1.6’ya geriledi DAHA DERBİ OYNAMADI Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li gö­re­ve gel­di­ği gün, “Sü­per Lig şam­pi­yon­lu­ğu i­çin 2.3 pu­an or­ta­la­ma­sı ya­ka­la­ma­mız ye­ter­li o­la­cak” de­miş­ti. İs­ti­fa e­de­rek gö­re­vin­den ay­rı­lan Er­tuğ­rul Sağ­lam dö­ne­min­de, 6 maç­ta 14 pu­an top­la­yan ve maç ba­şı­na 2.3 pu­an or­ta­la­ma­sıy­la oy­na­yan Be­şik­taş, Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de 5 maç­ta 8 pu­an el­de e­de­rek or­ta­la­ma­yı 1.6’ya ka­dar dü­şür­dü. Si­vas ve Kay­se­ri maç­la­rı son­ra­sın­da “Söz­leş­mem­de pu­an kay­bı ol­ma­ya­cak di­ye bir mad­de yok. Te­la­fi e­der, şam­pi­yon o­lu­ruz” di­yen tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın Si­vas, Kay­se­ri ve Bur­sa kar­şı­sın­da­ki ka­yıp­la­rı F.Bah­çe ve G.Sa­ray maç­la­rı ön­ce­sin­de de kır­mı­zı a­larm ver­me­ye yak­la­şıl­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si ol­du. GALİBİYET YÜZDESİ DÜŞTÜ Ye­ni fut­bol an­la­yı­şıy­la be­ğe­ni top­la­yan Be­şik­taş, so­nu­cu s­ko­ra yan­sı­ta­mı­yor. Se­zo­nun ilk 6 haf­ta­lık bö­lü­mün­de yüz­de 70 ga­li­bi­yet yüz­de­si ya­ka­la­yan si­yah-­be­yaz­lı­la­rın ga­li­bi­yet yüz­de­si de son­ra­ki 5 haf­ta­da yüz­de 57’ye düş­tü. Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de­ki Be­şik­taş, Sü­per Lig’de is­te­ni­len çı­kı­şı ya­ka­la­ya­maz­ken, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da i­ki maç­ta top­la­dı­ğı 6 pu­an i­le g­rup­tan çık­ma­yı bü­yük o­ran­da ga­ran­ti­le­di. Or­ta­ya çı­kan tab­lo­nun far­kın­da o­lan Mus­ta­fa De­niz­li’nin Bur­sa ma­çı son­ra­sın­da fut­bol­cu­la­rı­na sert u­ya­rı­lar yap­tı­ğı, tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın o­yun­cu­la­rı­na “Ak­lı­nı­zı ba­şı­nı­za a­lın. Ken­di­ni­ze de­ğil, ta­kı­ma oy­na­yın. Ar­tık kay­bet­me lük­sü­müz kal­ma­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu­ğu öğ­re­nil­di. TRANSFERDE 2 KARAVANA Ye­ni se­zon ön­ce­sin­de kad­ro­su­nu 6 o­yun­cu i­le güç­len­di­ren Be­şik­taş’ta Za­po­tocny, Si­vok, U­ğur İn­ce­man ve Ek­rem Dağ per­for­mans­la­rıy­la göz dol­du­rur­ken, Se­ric ve Tu­na Ü­züm­cü 18 ki­şi­lik kad­ro­ya gir­mek­te bi­le zor­la­nı­yor. G.Bir­li­ği’n­den t­rans­fer e­di­len Tu­na, ge­ri­de ka­lan 11 haf­ta­da Sü­per Lig’de for­ma şan­sı bu­la­maz­ken, An­tal­ya i­le oy­na­nan ku­pa ma­çın­da sa­de­ce 10 da­ki­ka sa­ha­da kal­dı. Be­şik­taş’ın 8. ya­ban­cı­sı o­lan Hır­vat Se­ric i­se Sü­per Lig’de sa­de­ce Ha­cet­te­pe ma­çın­da ta­raf­ta­rın ö­nü­ne çı­ka­bil­di. BEŞİKTAŞ NOTLARI Del­ga­do’ya al­ter­na­tif Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi kap­tan Del­ga­do’ya al­ter­na­tif arı­yor. Fran­sız mer­ca­to365.fr ad­lı in­ter­net si­te­si, Be­şik­taş’ın Po­lon­ya­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Lu­kasz Gar­gu­la ile il­gi­len­di­ği­ni id­di­a et­ti. Si­yah-be­yaz­lı­la­rın, Del­ga­do’nun ta­kım­dan ay­rıl­ma ola­sı­lı­ğı­na kar­şı­lık 27 ya­şın­da­ki oyun­cuy­la te­ma­sa geç­ti­ği öğ­re­nil­di. Po­ta­da di­be vur­du Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nde mü­ca­de­le eden Be­şik­taş Co­la Tur­ka, 5 haf­ta­sı ge­ri­de ka­lan lig­de ade­ta di­be vur­du. Se­zo­na Ke­pez Bld. kar­şı­sın­da el­de et­ti­ği ga­li­bi­yet­le baş­la­yan si­yah-be­yaz­lı­lar, son­ra­sın­da oy­na­dı­ğı Mer­sin Bld., O.Re­na­ult, Efes ve F.Bah­çe maç­la­rın­dan ta­raf­ta­rı­nı üz­dü. Be­şik­taş al­dı­ğı se­ri mağ­lu­bi­yet­le­rin ar­dın­dan 16 ta­kım­lı lig­de 14. sı­ra­ya ka­dar in­di. “Em­re’yi ör­nek alı­yo­rum” Be­şik­taş’ın genç yıl­dı­zı Ser­dar Kur­tu­luş, “F.Bah­çe’li Em­re Be­lö­zoğ­lu’nu ken­di­me ör­nek alı­yo­rum. Onun gi­bi Av­ru­pa’ya açıl­mak is­ti­yo­rum” de­di. Mus­ta­fa De­niz­li ile ye­ni bir dö­ne­me gir­dik­le­ri­ni de be­lir­ten Kur­tu­luş, “Şam­pi­yon­luk yo­lun­da en bü­yük fa­vo­ri bi­ziz. Ka­dı­köy’de­ki F.Bah­çe ma­çı­nı ip­le çe­ki­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sağ­lam’a tek­lif var Ra­sim Ka­ra’nın ça­lış­tır­dı­ğı Azer­bay­can’ın Ha­zar-Len­ke­ran Ku­lü­bü’nün 4-2’lik İn­ter mağ­lu­bi­ye­tin­den son­ra Er­tuğ­rul Sağ­lam’a tek­lif gö­tür­dü­ğü id­di­a edil­di. Ba­kü’de bu­lu­nan Trend Ha­ber Ajan­sı, Baş­kan Mü­ba­riz Men­si­mov’un 1.5 mil­yon do­lar­lık tek­li­fi­ne, Sağ­lam’ın he­nüz bir ce­vap ver­me­di­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT