BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İHA i­le İran Haber Ajansı IR­NA a­ra­sın­da iş bir­li­ği

İHA i­le İran Haber Ajansı IR­NA a­ra­sın­da iş bir­li­ği

İHA Ge­nel Mü­dü­rü Fevzi Kah­ra­man ile IR­NA Ge­nel Mü­dü­rü Ca­fer Beh­dad, iki ajans ara­sın­da iş bir­li­ği yap­mak üze­re Tah­ran’da bir ara­ya gel­diİran Cum­hu­ri­ye­ti Ha­ber Ajan­sı (IR­NA) Ge­nel Mü­dü­rü Mu­ham­met Ca­fer Beh­dad ve İh­las Ha­ber Ajan­sı (İHA) Ge­nel Mü­dü­rü Fev­zi Kah­ra­man, iki ajans ara­sın­da­ki iş bir­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı için bir ara­ya gel­di. İki ül­ke ara­sın­da­ki bil­gi akı­şı­nı ge­liş­tir­mek için ya­pı­lan top­lan­tı­da ko­nu­şan IR­NA Ge­nel Mü­dü­rü Mu­ham­met Ca­fer Beh­dad, Tür­ki­ye ile İran’ın böl­ge­de­ki öne­mi­ne de­ğin­di. İHA ve IR­NA’nın böl­ge­de­ki bü­yük ajans­lar ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Beh­dad, iş bir­li­ği­ni ar­tır­mak için ha­zır ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. İran’da 12 yıl­dır ak­tif olan İHA’nın Ge­nel Mü­dü­rü Fev­zi Kah­ra­man ise, iki ajan­sın ara­sın­da­ki ba­ğın ge­liş­ti­ril­me­si­nin “za­ru­ri” ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. KAH­RA­MAN- HA­RAN­Dİ GÖ­RÜŞ­ME­Sİ Öte yan­dan İHA Ge­nel Mü­dü­rü Fev­zi Kah­ra­man, İran Kül­tür ve İs­la­mi İr­şad Ba­ka­nı Se­fer Ha­ran­di’yi zi­ya­ret et­ti. Ha­ran­di, gö­rüş­me­de İHA’nın IR­NA ve İs­lam Cum­hu­ri­ye­ti Ha­ber Ajan­sı (IRIB) ile or­tak­lık yap­ma­sın­dan mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu söy­le­di. Kah­ra­man da, IR­NA ve IRIB gi­bi ha­ber ajans­la­rıy­la med­ya or­tak­lı­ğı­nı art­tır­ma ih­ti­ya­cı­nı vur­gu­la­dı. Gö­rüş­me­de, ay­nı böl­ge­de­ki ül­ke­le­rin med­ya or­tak­lı­ğı­nın po­li­tik prob­lem­le­ri de çö­ze­ce­ği di­le ge­ti­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT