BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­do­ğan’ın tek­li­fi­ne İran’dan ye­şil ı­şık

Er­do­ğan’ın tek­li­fi­ne İran’dan ye­şil ı­şık

İran, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Tah­ran ile Was­hing­ton ara­sın­da ara­bu­lu­cu­luk yap­ma öne­ri­siy­le il­gi­li ola­rak; bu ko­nu­da bir en­gel çı­kar­ma­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di. İran Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı söz­cü­sü Ha­san Kaş­ka­vi; Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın, ge­çen haf­ta New York Ti­mes ga­ze­te­sin­de yer alan, “ABD ile İran ara­sın­da ara­bu­lu­cu­lu­ğa ha­zı­rız” şek­lin­de­ki me­sa­jı­nı de­ğer­len­dir­di.İran, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Tah­ran ile Was­hing­ton ara­sın­da ara­bu­lu­cu­luk yap­ma öne­ri­siy­le il­gi­li ola­rak; bu ko­nu­da bir en­gel çı­kar­ma­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di. İran Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı söz­cü­sü Ha­san Kaş­ka­vi; Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın, ge­çen haf­ta New York Ti­mes ga­ze­te­sin­de yer alan, “ABD ile İran ara­sın­da ara­bu­lu­cu­lu­ğa ha­zı­rız” şek­lin­de­ki me­sa­jı­nı de­ğer­len­dir­di. “Bu açık­la­ma­la­rın Tür­ki­ye’nin iyi ni­ye­tin­den, iki ülke ara­sın­da­ki iyi ve bü­yü­yen kom­şu­luk iliş­ki­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz, bu yüz­den ke­sin­lik­le her­han­gi bir en­gel çı­kar­ma­ya­ca­ğız” di­yen Kaş­ka­vi; bu­nun­la bir­lik­te İran ile ABD ara­sın­da­ki prob­lem­le­rin gün­lük si­ya­si me­se­le­le­rin öte­sin­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT