BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye is­tik­rar için ça­lış­ma­lı

Tür­ki­ye is­tik­rar için ça­lış­ma­lı

Stra­te­jist­ler; Irak’ta ba­rış or­ta­mı­nı An­ka­ra’nın sağ­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Stra­te­ji ku­ru­luş­la­rı­nın Irak uz­man­la­rı, Ame­ri­ka’nın Irak’tan 2011 yı­lın­da çe­kil­me­si­nin Tür­ki­ye’ye et­ki­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di. Ulus­la­ra­ra­sı Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Ku­ru­mu (USAK) Baş­ka­nı Doç. Dr. Se­dat La­çi­ner, Ame­ri­ka’nın Irak’tan çe­kil­me­siy­le bir­lik­te boş­lu­ğu İran’ın dol­du­ra­ca­ğı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “Şi­i-Sün­ni re­ka­be­ti dı­şın­da, Kürt-Arap, hat­ta Türk­men­ler ara­sın­da iç sa­vaş­la­rın ol­ma ih­ti­ma­li var. Irak Af­ga­nis­tan­la­şır­sa, PKK’dan da­ha teh­li­ke­li ve çok sa­yı­da te­rör ör­gü­tü ile kar­şı kar­şı­ya ka­lı­nır. Tür­ki­ye, Irak’ı is­tik­rar­lı tu­ta­bi­le­cek bir ül­ke. Bu­nu or­ta­ya ko­ya­bi­lir­se ABD, AB ve Irak, Tür­ki­ye’ye da­ha çok ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu an­la­ya­cak­tır.” ÖN­CÜ ÜL­KE OL­MA­LI­YIZ Glo­bal Stra­te­ji Ens­ti­tü­sü Or­ta­do­ğu Uz­ma­nı Bil­gay Du­man ise; ABD’nin Ker­kük me­se­le­si­ni çöz­me­den çe­kil­me­si son­ra­sın­da pat­la­ya­cak kü­çük bir kı­vıl­cı­mın, Irak’ın ta­ma­mı­na ya­yı­la­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du. Çe­kil­me­nin son­ra­sın­da Irak’ın ku­ze­yin­den Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik sal­dı­rı­lar­da ar­tış ol­ma­sı ha­lin­de iki ül­ke iliş­ki­le­ri­nin bo­zu­la­bi­le­ce­ği­ne dik­ka­ti çe­ken Du­man, “Tür­ki­ye’nin, NA­TO’nun muh­te­mel bir Irak mis­yo­nun­da, Af­ga­nis­tan’da alı­nan so­rum­lu­luk gi­bi bir gö­rev al­ma­sı, Irak hal­kı­nın gö­zün­de iti­ba­rı­mı­zı art­tı­ra­cak­tır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93953
  % 0.36
 • 5.3035
  % -0.71
 • 6.0558
  % -0.56
 • 6.8259
  % -0.24
 • 208.496
  % -0.24
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT