BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İyi futbol oynamıyoruz

İyi futbol oynamıyoruz

T­rab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, lig­de li­der ko­num­da ol­ma­la­rı ne­de­niy­le her­ke­sin gö­zü­nün ü­zer­le­rin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Bi­zi yıp­rat­mak is­te­ye­cek­ler an­cak her şe­ye ha­zır­lık­lı­yız” de­di.­Lİ­DER­LİK HE­YE­CA­NIN­DAN T­rab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, lig­de li­der ko­num­da ol­ma­la­rı ne­de­niy­le her­ke­sin gö­zü­nün ü­zer­le­rin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Bi­zi yıp­rat­mak is­te­ye­cek­ler an­cak her şe­ye ha­zır­lık­lı­yız” de­di. Oy­na­nan fut­bol­la il­gi­li e­leş­ti­ri­ler ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Ta­kı­mın ser­gi­le­di­ği fut­bol­dan yö­ne­tim, baş­kan, ta­kım ve ta­raf­tar­lar da hoş­nut de­ğil. O­yun­cu­la­rı­mız li­der ol­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ve zor­lu­ğu­nu ya­şı­yor­lar” de­di. Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Fa­tih Tek­ke ve Gök­de­niz’in T­rab­zons­por’a dö­ne­cek­le­ri şek­lin­de çı­kan ha­ber­le­rin i­se ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. > ­Gök­men ŞA­HİN-T­rab­zon (İ­HA) İstikrar abidesi Song T­rab­zons­por’un Ka­me­run­lu de­fans o­yun­cu­su Ri­go­bert Song, Ka­ra­de­niz e­ki­bi­nin en u­zun sü­re sa­ha­da ka­lan is­mi ol­du. Bor­do-­ma­vi­li ta­kı­mın lig ve For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da oy­na­dı­ğı 14 ma­çın ta­ma­mın­da for­ma gi­yen o­yun­cu, top­lam bin 260 da­ki­ka sa­ha­da kal­dı. Bu maç­lar­da hiç kart gör­me­yen Song, Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın vaz­ge­çil­mez o­yun­cu­su o­la­rak ilk sı­ra­da yer al­dı. Song’u Gök­han Ü­nal, Sel­çuk İ­nan, Ca­le ve Col­man ta­kip e­di­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT