BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Za­bı­ta tü­ke­ti­ci­yi bi­linç­len­di­ri­yor

Za­bı­ta tü­ke­ti­ci­yi bi­linç­len­di­ri­yor

İS­MEK kurs mer­kez­le­rin­de ‘tü­ke­ti­ci hak­la­rı’ konusunda se­mi­ner­le­r veren İstanbul Zabıtası, halkı bilinçli alışveriş konusunda bilgilendiriyor> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Za­bı­ta Dai­re Baş­kan­lı­ğı, ye­ni dö­nem­de tü­ke­ti­ci hak­la­rıy­la il­gi­li İS­MEK kurs mer­kez­le­rin­de se­mi­ner­ler ver­me­ye baş­la­dı. 2008-2009 öğ­re­tim yı­lı mes­lek edin­dir­me kurs­la­rı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te kur­sa ka­tı­lan­la­ra tü­ke­ti­ci hak­la­rı ko­nu­sun­da eği­tim ve­ril­mek üze­re Za­bı­ta Dai­re Baş­kan­lı­ğı ve İn­san Kay­nak­la­rı Eği­tim Dai­re Baş­kan­lı­ğı iş bir­li­ği yap­tı. Ya­pı­lan prog­ra­ma gö­re her haf­ta çar­şam­ba gü­nü bir İS­MEK kurs mer­ke­zin­de tü­ke­ti­ci hak­la­rıy­la il­gi­li se­mi­ner ve­ri­le­cek. Bu çer­çe­ve­de Eyüp, Üs­kü­dar ve Ka­dı­köy de bu­lu­nan İS­MEK mer­kez­le­rin­de Za­bı­ta Des­tek Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Za­bı­ta Amir­li­ği se­mi­ner ver­me­ye baş­la­dı. Kur­si­yer­le­re tü­ke­ti­ci ka­nu­nun­da yer alan ayıp­lı mal ve hiz­met­ler, ga­ran­ti şart­la­rı, ser­vis hiz­met­le­ri, ka­pı­dan sa­tış­lar ve di­ğer hak­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi ve­ri­le­rek bu ya­sal hak­la­rın, sa­tı­cı ta­ra­fın­dan kul­lan­dı­rıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da, tü­ke­ti­ci­nin hak­la­rı­nı na­sıl ara­ya­ca­ğı ve ya­sal çö­züm mer­ci­le­ri an­la­tıl­dı. İS­MEK kur­si­yer­le­ri­nin tü­ke­ti­ci ola­rak po­tan­si­yel bir kit­le ol­du­ğu­nu ifa­de eden Za­bı­ta Dai­re Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tah­maz, sem­iner­ler sa­ye­sin­de­e Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Za­bı­ta Amir­li­ği­ne ya­pı­lan tü­ke­ti­ci şi­ka­yet­le­rin­de çok bü­yük bir ar­tış göz­lem­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT