BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kri­zin re­çe­te­si ye­rel yö­ne­tim­ler­de

Kri­zin re­çe­te­si ye­rel yö­ne­tim­ler­de

İs­tan­bul’da de­vam eden 1. Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kon­gre­si’nde ko­nu­şan Bir­ming­ham Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Chris Ga­me, ya­şa­dı­ğı şeh­rin eko­no­mik kriz­den ye­rel yö­ne­ti­min ba­şa­rı­lı po­li­ti­ka­la­rı sa­ye­sin­de çık­tı­ğını söy­le­di> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu KON­GRE­Yİ KÖK­SAL TOP­TAN AÇ­TI TBMM Mec­lis Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan ile Dev­let Ba­ka­nı M. Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu’nun ka­tı­lı­mı ile açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len 1. Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kon­gresi İs­tan­bul’da baş­la­dı. Türk Dün­ya­sı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği (TDBB) ile Türk İş­bir­li­ği Kal­kın­ma Ajan­sı’nın (Tİ­KA) bir­lik­te dü­zen­le­di­ği kon­gre­nin ilk otu­ru­mun­da ‘Mer­ke­zi yö­ne­tim ve ye­rel yö­ne­tim iliş­ki­le­ri’ ele alın­dı. Ko­nuş­ma­cı­lar ye­rel yö­ne­tim­le­rin öne­mi­ne dik­kat çek­ti. Türk Dün­ya­sı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği (TDBB) ile Türk İş­bir­li­ği Kal­kın­ma Ajan­sı’nın (Tİ­KA) bir­lik­te dü­zen­le­di­ği 1. Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kon­gre­si sü­rü­yor. TBMM Mec­lis Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan ile Dev­let Ba­ka­nı M. Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu’nun ka­tı­lı­mı ile açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len kon­gre­nin ilk otu­ru­mun­da ‘Mer­ke­zi yö­ne­tim ve ye­rel yö­ne­tim iliş­ki­le­ri’ ele alın­dı. Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki’nin yö­net­ti­ği otu­ru­mun, ikin­ci baş­kan­lı­ğı­nı ya­pan Bir­ming­ham Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Chris Ga­me, Bir­ming­ham’ın kriz­den ye­rel yö­ne­ti­min ba­şa­rı­lı po­li­ti­ka­la­rı sa­ye­sin­de çı­kıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Chris Ga­me şöy­le de­vam et­ti. “Bir­ming­ham’da­ki bu de­ği­şim, iyi or­ga­ni­ze ol­muş ve iyi yö­ne­ti­len bir be­le­di­ye mec­li­si­nin eko­no­mik kal­kın­ma­da bü­yük rol oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Be­le­di­ye mec­li­si ol­ma­say­dı, özel sek­tör bu ka­dar ge­li­şe­mez­di. İs­tan­bul gi­bi bir ken­tin bu ör­nek­ten ya­rar­la­na­ca­ğı çok şey var.” Ma­ke­don­ya Cum­hu­ri­ye­ti Ye­rel Yö­ne­tim Ba­ka­nı Mu­sa Xha­fer­ri ise “Ül­kem­de de yet­ki­ler mer­kez­den ye­re­le dev­re­di­li­yor. Bu re­form sü­re­ci 2001 Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ile baş­la­dı. De­mok­ra­tik­leş­me sü­re­cin­de be­le­di­ye­le­rin rol­le­ri da­ha ak­tif ha­le gel­di” de­di. RE­FORM­LA­RA MAH­KE­ME EN­GE­Lİ İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Ze­ke­ri­ya Şar­bak, “Tür­ki­ye’de ye­rel yö­ne­tim­le­rin güç­len­me­si için ya­pı­lan re­form­la­rın önü, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı ile ke­sil­miş­tir” de­di.
Kapat
KAPAT