BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > F.BAHÇE ALEX'İ TARTIŞIYOR

F.BAHÇE ALEX'İ TARTIŞIYOR

F.Bah­çe’de 5. yı­lı­nı ge­çir­mek­te olan Bre­zil­ya­lı yıl­dız, im­za için yö­ne­ti­me naz­la­nır­ken, Dei­vid’in üs­tün per­for­man­sıy­la bir an­da gön­de­ri­le­bi­le­cek oyun­cu­lar lis­te­si­ne yak­laş­tıF.Bah­çe’de 5. yı­lı­nı ge­çir­mek­te olan Bre­zil­ya­lı yıl­dız, im­za için yö­ne­ti­me naz­la­nır­ken, Dei­vid’in üs­tün per­for­man­sıy­la bir an­da gön­de­ri­le­bi­le­cek oyun­cu­lar lis­te­si­ne yak­laş­tı DEİ­VİD DÖ­NÜN­CE! Son 4 se­zon­da ser­gi­le­di­ği ba­şa­rı­lı per­for­mans­la F.Bah­çe’nin en bü­yük si­la­hı olan Alex, 2008-09’a da sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin ko­zu ola­rak baş­la­mış­tı. F.Bah­çe ilk haf­ta­lar­da ta­ri­hi­nin en kö­tü gün­le­ri­ni ya­şar­ken sam­ba­cı, Ka­nar­ya’yı ayak­ta tut­ma­ya ça­lı­şan tek adam gö­rün­tü­sü ve­ri­yor­du. An­cak her şey Alex’in Es­ki­şe­hir kar­şı­laş­ma­sın­da sa­kat­lan­ma­sıy­la de­ğiş­ti. Se­zon ba­şın­da aya­ğı kı­rı­lan ve Bur­sa ma­çın­da gol­le sa­ha­la­ra dö­nen Dei­vid, Alex’in yok­lu­ğun­da oyun ku­ru­cu­lu­ğa so­yun­du ve ser­gi­le­di­ği üs­tün per­for­mans­la va­tan­da­şı­nı gel­di­ği ilk yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi yi­ne tar­tı­şı­lan adam du­ru­mu­na dü­şür­dü. TA­KI­MIN EL FRE­Nİ Mİ? F.Bah­çe, Alex’in oy­na­ma­dı­ğı Ar­se­nal dep­las­ma­nın­da 0-0’lık be­ra­ber­lik­le ay­rı­lıp, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde­ki umut­la­rı­nı ta­ze­ler­ken, lig­de­ki G.Sa­ray za­fe­ri ve son ola­rak da An­ka­ra ga­li­bi­ye­ti sa­rı-la­ci­vert­li­le­ri coş­tur­du. Bu maç­lar­da Alex’in oy­na­ma­ma­sı ise sam­ba­cı hak­kın­da­ki “el fre­ni” de­di­ko­du­la­rı­nın hort­la­ma­sı­na ne­den ol­du. Alex’in F.Bah­çe’nin hı­zı­nı kes­ti­ği­ni sa­vu­nan­lar, Dei­vid’in ta­kı­ma tem­po kat­tı­ğı­nı öne sü­rüp, son maç­lar­da oy­na­nan fut­bo­lun bu­nu is­pat­la­dı­ğı­nı söy­le­me­ye baş­la­dı. Bir kı­sım ise Alex’in hâ­lâ F.Bah­çe için vaz­ge­çil­me­ye­cek ka­dar de­ğer­li ol­du­ğu gö­rü­şün­de ıs­rar edi­yor. KOZ­LAR YÖ­NE­TİM­DE Tar­tış­ma­la­rın so­nu ne­re­ye va­rır bi­lin­mez an­cak se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek olan ve mu­ka­ve­le ye­ni­le­me­ye sı­cak bak­ma­yan Alex, yö­ne­ti­me kar­şı avan­taj yi­tir­miş gö­rü­nü­yor. Her ne ka­dar Ara­go­nes, An­ka­ra ma­çın­dan son­ra yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da “Alex dön­dü­ğün­de gö­rür­sü­nüz” di­ye­rek sam­ba­cı­ya olan gü­ve­ni­ni di­le ge­tir­se de yö­ne­tim ta­viz ver­me­yi dü­şün­mü­yor. İs­pan­yol ho­ca ile so­nu­na ka­dar git­me­ye ka­rar­lı olan Yıl­dı­rım Yö­ne­ti­mi, bu­gü­ne ka­dar hep ik­na et­mek için ça­lış­tı­ğı Alex’e bu se­fer ken­di be­lir­le­di­ği tek­li­fi ya­pa­cak, naz yap­ma­sı ha­lin­de de Bre­zil­ya­lı ile yol­lar ay­rı­la­cak. > M. Emin ULUÇ YAP­TIK­LA­RI OR­TA­DA AMA... F.Bah­çe for­ma­sı giy­di­ği ilk se­zon­dan iti­ba­ren ta­kı­mı sırt­la­yan ve bu­nu da is­ta­tis­tik­le­re yaz­dı­ran Alex, şim­di­ler­de tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­dı. F.Bah­çe’nin Alex’siz üst üs­te ka­zan­ma­ya baş­la­ma­sı akıl­la­ra, “On­suz da­ha mı iyi?” so­ru­la­rı­nı ge­tir­di. Ara­go­nes, bu yön­de­ki so­ru­yu geç­ti­ği­miz gün­ler­de, “Bu­nu o dö­nün­ce gö­re­ce­ğiz” şek­lin­de ce­vap­la­mış­tı. Ön­le­ne­me­yen yük­se­liş ZİR­VE­Yİ ZOR­LU­YOR Turk­cell Sü­per Lig’e yap­tı­ğı kö­tü baş­lan­gı­cın ar­dın­dan, son haf­ta­la­rın en ba­şa­rı­lı ta­kım­la­rın­dan bi­ri­si olan Fenerbah­çe, zir­ve ya­rı­şın­da var ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Lig­de ge­ri­de ka­lan 11 haf­ta­nın ço­ğun­lu­ğun­da pu­an cet­ve­lin­de or­ta sı­ra­lar­da yer alan sa­rı-la­ci­vert­li ekip, son haf­ta­lar­da üst üs­te al­dı­ğı pu­an­la­rın ar­dın­dan üst sı­ra­lar­da­ki mü­ca­de­le­ye or­tak ol­du. PU­AN FAR­KI AZAL­DI Ligin ilk haf­ta­sın­da dep­las­man­da G.An­tep’e 1-0 ye­ni­le­rek, ilk haf­ta­nın ar­dın­dan olu­şan pu­an cet­ve­lin­de 16. sı­ra­da yer alan sa­rı-la­ci­vert­li­ler özel­lik­le son haf­ta­lar­da­ki ga­li­bi­yet­ler­le 10 ba­sa­mak yük­se­le­rek 6. sı­ra­ya yer­leş­ti. Pu­an cet­ve­lin­de 19 pu­an­la 6. sı­ra­da yer alan F.Bah­çe, 26 pu­an­lı li­der Trab­zons­por’la ve ar­dın­dan sı­ra­la­nan 4 ta­kım­la pu­an far­kı­nı iyi­ce dü­şür­dü. El C­la­si­co çıl­gın­lı­ğı F.Bah­çe’nin G.Sa­ray der­bi­si­nin ar­dın­dan Fe­ne­ri­um ma­ğa­za­la­rın­da sa­tı­şa sun­du­ğu El C­la­si­co ti­şört­le­ri bü­yük il­gi gör­dü. Ta­raf­tar­lar, Ka­dı­köy’de G.Sa­ray’a kar­şı son 9 se­zon­da üst üs­te ka­za­nı­lan maç­la­rın ta­rih­le­ri ya­zı­lı ti­şört­le­ri ka­pı­şır­ken, Fe­ne­ri­um yet­ki­li­le­ri ih­ti­ya­ca ye­tiş­mek­te zor­lan­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Arda’ya geçmiş olsun F.Bah­çe, İs­tan­bul B.Be­le­di­ye ma­çın­da ra­hat­sız­la­na­rak has­ta­ne­lik o­lan G.Sa­ray­lı Ar­da’ya geç­miş ol­sun di­le­ğin­de bu­lun­du. Ku­lü­bün res­mi in­ter­net si­te­sin­den ya­yın­la­nan me­saj­da Ar­da’nın bir an ön­ce sa­ha­la­ra dön­me­si te­men­ni e­dil­di. Genç yıl­dız der­bi­de­ki ag­re­sif ta­vır­la­rıy­la F.Bah­çe­li­le­ri çi­le­den çı­kar­mış­tı. Sakatlık korkusu Tür­ki­ye’nin A­vus­tur­ya i­le ya­pa­ca­ğı ö­zel ma­çı he­ye­can­la bek­le­yen i­sim­le­rin ba­şın­da A­ra­go­nes ge­li­yor. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na sa­kat­lık­lar se­be­biy­le kad­ro kur­mak­ta sı­kın­tı çe­ken İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı mil­li ta­kım­la­ra gön­der­di­ği 4 o­yun­cu­nun sağ sa­lim dön­me­si i­çin du­a e­di­yor. A­ra­go­nes, Gü­i­za i­çin de ay­nı en­di­şe­yi ta­şı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT