BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tuz­la’da “Ge­ri Ka­za­nım” se­mi­ner­le­ri de­vam edi­yor

Tuz­la’da “Ge­ri Ka­za­nım” se­mi­ner­le­ri de­vam edi­yor

Tuz­la­lı­la­ra da­ha ya­şa­nı­la­bi­lir bir il­çe sun­mak için pro­je­ler üre­ten Tuz­la Be­le­di­ye­si, 2006 yı­lın­dan be­ri ha­ya­ta ge­çir­di­ği ‘Am­ba­laj Atık­la­rı­nın Kay­na­ğın­dan Ay­rı Top­lan­ma­sı Pro­je­si’ ile hal­kı bi­linç­len­dir­me­ye de­vam edi­yor.Tuz­la­lı­la­ra da­ha ya­şa­nı­la­bi­lir bir il­çe sun­mak için pro­je­ler üre­ten Tuz­la Be­le­di­ye­si, 2006 yı­lın­dan be­ri ha­ya­ta ge­çir­di­ği ‘Am­ba­laj Atık­la­rı­nın Kay­na­ğın­dan Ay­rı Top­lan­ma­sı Pro­je­si’ ile hal­kı bi­linç­len­dir­me­ye de­vam edi­yor. Bu amaç­la, Tuz­la Be­le­di­ye­si ve İS­TAǒın or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği İBB İ.G Kül­tür Mer­ke­zi’nde­ki ‘Ge­ri Dö­nü­şüm ve Ge­ri Ka­za­nı­mın Öne­mi’ ko­nu­lu bil­gi­len­dir­me prog­ra­mı­na Tuz­la­lı­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di. Fa­ra­bi, İb­ni Si­na ve Ev­li­ya Çe­le­bi İl­köğ­re­tim Okul­la­rı’ndan yüz­ler­ce öğ­ren­ci­nin de ka­tıl­dı­ğı prog­ram Tuz­la Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ka­dir Çe­tin, Çev­re Mü­hen­di­si Ke­mal Do­ğan ve Tuz­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met De­mir­ci bi­rer ko­nuş­ma yap­tı. Da­ha son­ra öğ­ren­ci­le­re, pro­jey­le il­gi­li bil­gi­len­dir­me ma­ter­yal­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bir he­di­ye pa­ke­ti ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT