BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mev­si­min ilk la­le ­so­ğa­nı Si­liv­ri’ye...

Mev­si­min ilk la­le ­so­ğa­nı Si­liv­ri’ye...

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin köy­ler­de sa­tın al­ma ga­ran­ti­li “Çi­çek ve La­le Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği P­ro­je­si” kap­sa­mın­da mev­si­min ilk la­le so­ğa­nı Si­liv­ri’de di­kil­di.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin köy­ler­de sa­tın al­ma ga­ran­ti­li “Çi­çek ve La­le Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği P­ro­je­si” kap­sa­mın­da mev­si­min ilk la­le so­ğa­nı Si­liv­ri’de di­kil­di. Di­kim tö­re­ni se­be­biy­le Si­liv­ri’nin Sey­men Kö­yü’n­de dü­zen­le­nen tö­ren­de ko­nu­şan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­rak­le­rin­den A­ğaç A.Ş Ge­nel Mü­dü­rü Ey­yüp Ka­ra­han, Sey­men Kö­yü’n­de 2,5 mil­yon la­le so­ğa­nı, 200 bin mev­sim­lik çi­çek ye­tiş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ey­yüp Ka­ra­han, la­le so­ğan­la­rı­nın be­de­li­nin 2,5 mil­yon YTL ol­du­ğu­nu, di­ki­min ya­pıl­dı­ğı Sey­men Kö­yü’n­de 23 ha­ne­nin ge­çi­mi­ni bu yol­la sağ­la­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT