BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Be­le­di­ye Mec­li­si su­ya zam­mı red­det­ti

Be­le­di­ye Mec­li­si su­ya zam­mı red­det­ti

İS­Kİ’nin Ge­nel Ku­ru­lu­nu oluş­tu­ran İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si, ku­ru­mun 2009 yı­lı büt­çe­si ile Plan ve Büt­çe ve Ta­ri­fe ko­mis­yon­la­rı­nın ba­zı ra­por­la­rı­nı gö­rüş­tü.İS­Kİ’nin Ge­nel Ku­ru­lu­nu oluş­tu­ran İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si, ku­ru­mun 2009 yı­lı büt­çe­si ile Plan ve Büt­çe ve Ta­ri­fe ko­mis­yon­la­rı­nın ba­zı ra­por­la­rı­nı gö­rüş­tü. Ge­nel Ku­ru­la büt­çe­ye iliş­kin su­num ya­pan İS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Mev­lüt Vu­ral, yak­la­şık 5 mil­yon abo­ne­si olan ku­ru­mun 12,5 mil­yon in­san için su ve alt­ya­pı hiz­me­ti ger­çek­leş­tir­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Büt­çe­mi­zin yak­la­şık yüz­de 60’ını ya­tı­rı­ma ayır­dık” de­di. İS­Kİ’nin 3 mil­yar 238 mil­yon 204 bin 132 YTL’lik büt­çe­si oy bir­li­ğiy­le ka­bul edi­lir­ken, 2009 yı­lın­da su­ya yüz­de 4 zam ön­gö­ren ta­ri­fe tek­li­fi ise uy­gun gö­rül­me­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT